Het bodemsaneringsdecreet in Vlaanderen en het koop-verkoop contract

BODEMATTEST:
I. Betreffende de grond verklaren de verkopers dat , bij hun weten :
a. de grond niet verontreinigd is.
b. op de grond geen inrichting gevestigd is of was, waarop een activiteit wordt of werd uitgeoefend, opgenomen in de door de Vlaamse regering opgestelde lijst van inrichtingen en aktiviteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, noch vergunnings- of meldingsplichtig is krachtens het milieuvergunningsdecreet;
c. de grond niet het voorwerp uitmaakt of heeft uitgemaakt van een ori๋nterend bodemonderzoek, uitgevoerd op eigen initiatief of ambtshalve door OVAM, noch van een beschrijvend bodemonderzoek, een bodemsaneringsproject, bodemsaneringswerken, gebruiksbeperkingen, voorzorgstoezicht, of andere maatregelen opgelegd door OVAM dienaangaande, noch van een aanvraag of een ontwerp tot onteigening.
d. geen attest van OVAM ontvangen te hebben waaruit blijkt dat de grond het voorwerp vormt van een dossier betreffende verontreiniging ervan.
e. De verkopers verklaren verder dat zij op ... voor het sluiten van deze overeenkomst een bodemattest hebben aangevraagd bij OVAM en de kopers van de inhoud ervan op de hoogte hebben gesteld, wat deze bevestigen.
f. De inhoud van het bodemattest afgeleverde door OVAM, op ... luidt als volgt : "Voor dit kadastraal perceel zijn geen gegevens beschikbaar in het register van verontreinigde gronden omdat er geen gegevens beschikbaar zijn bij de OVAM."

Wanneer er een ori๋nterend bodemonderzoek heeft moeten plaatsvinden

BODEMSANERINGSDECREET
A) Verklaringen overeenkomstig het Bodemsaneringsdecreet:
De verkopende partij verklaart dat in de bij onderhavige overeenkomst verkochte Een inri Een inrichting gevestigd was of een activiteit werd uitgeoefend die opgenomen is in de lijst bedoeld in artikel 3 paragraaf 1 van het Vlaamse Bodemsaneringsdecreet (zie dienaangaande artikel 2, 17 bis van het decreet).
Er werd een ori๋nterend bodemonderzoek verricht, waarvan hierna sprake, dat … werd overgemaakt aan OVAM. Hierop werd door OVAM het hierna vermeld bodemattest afgeleverd:
"Dit kadastraal perceel is opgenomen in het register De koper verklaart vooraf uitdrukkelijk te verzaken aan enige nietigheidsvordering die hij (of OVAM) zou kunnen inroepen voor zover hij v๓๓r het sluiten van onderhavige verkoopsovereenkomst niet op de hoogte zou zijn gebracht van de inhoud van dit attest en voor zover de inhoud van dit attest ook niet in onderhavige overeenkomst zou zijn opgenomen, overeenkomstig artikel 36 paragraaf 4 van het Bodemsaneringsdecreet. Aangezien uit voormeld bodemattest, afgeleverd nadat OVAM in kennis werd gesteld van het ori๋nterend bodemonderzoek, blijkt dat er geen ernstige aanwijzingen zijn dat de vastgestelde historische bodemverontreiniging een ernstige bedreiging vormt en er krachtens het Bodemsaneringsdecreet dan ook niet tot bodemsanering dient te worden overgegaan, kan de overdarcht plaatsvinden. B) De verkopers verklaren dat er sinds voormeld onderzoek geen activiteiten hebben plaatsgevonden die tot bijkomende bodemverontreiniging kunnen leiden.


Men dient nog iets toe te voegen over ruimtelijke ordening .

In Vlaanderen zit men met het bodemsaneringsdecreet .

Contacteer de auteur van deze pagina.