Hoofdstuk IV. - Bepaalde verkopingen van onroerende goederen
...
 Art. 1189. De openbare verkoping van onroerende goederen die behoren tot nalatenschappen aanvaard onder voorrecht van boedelbeschrijving of tot onbeheerde nalatenschappen, is onderworpen aan de volgende voorwaarden :

  De erfgenamen of curators zijn gehouden bij verzoekschrift machtiging tot het verrichten van de openbare verkoping te vragen aan de rechtbank van eerste aanleg van de plaats waar de erfenis is opengevallen; indien de rechtbank de machtiging verleent, wijst zij tegelijk een notaris aan, door wiens ambtelijke tussenkomst de openbare verkoping zal geschieden.

  Deze wordt gehouden ten overstaan van de vrederechter van het kanton waar de goederen gelegen zijn.

  De machtiging van de rechtbank is niet vereist in geval van toepassing van de artikelen 1186 en 1187.

Wetsgeschiedenis