Hoofdstuk IV. - Bepaalde verkopingen van onroerende goederen

Art. 1190. De curator van het faillissement mag de onroerende goederen die tot een failliete boedel behoren, niet verkopen dan nadat hij aan de rechter-commissaris machtiging heeft gevraagd; indien de rechter machtiging verleent, wijst hij tegelijk een notaris aan, door wiens ambtelijke tussenkomst de openbare verkoping zal geschieden.
  Deze wordt gehouden ten overstaan van de vrederechter van het kanton waar de goederen gelegen zijn.