Ger. W. - Boek 4: Burgerlijke rechtspleging : Bijzondere rechtsplegingen

Hoofdstuk IV. - Bepaalde verkopingen van onroerende goederen


 Art. 1191. <W 2001-04-29/39, art. 59, 054; Inwerkingtreding : 01-08-2001>

Indien het evenwel met het oog op de beschermde belangen bedoeld in de artikelen 1186 tot 1190 vereist is dat de onroerende goederen geheel of gedeeltelijk worden verkocht in een of meer andere kantons dan dat waar het goed gelegen is, wordt zulks naargelang van het geval vermeld in de beschikking van de vrederechter, in de beslissing tot machtiging van de rechtbank of van de rechter-commissaris van het faillissement. De vrederechter, de rechtbank of de rechter-commissaris wijst tegelijk de vrederechter aan in aanwezigheid van wie de verkoop zal geschieden.

Art. 1192.