law - sale - deed - 2008 : De Vlaams Belgische koopakte

BODEMATTEST VOORHANDEN BIJ COMPROMIS
1. De verkoper verklaart dat er op de grond, voorwerp van onderhavige akte, bij zijn weten geen risico-inrichting gevestigd is of was, zoals bedoeld in artikel 2 van het Decreet betreffende de Bodemsanering en de bodembescherming.
De dienst milieu van de stad ## heeft bij brief van ## bevestigd dat er voor voorschreven grond geen milieuvergunningen werden afgeleverd
2. De verkoper heeft het bodemattest dat betrekking heeft op het hierbij verkochte goed en dat werd afgeleverd door OVAM op ## voorgelegd bij het ondertekenen van de verkoopsovereenkomst . De inhoud van dit bodemattest luidt:
##”.
3. De verkoper verklaart met betrekking tot het verkochte goed geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de koper of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen.
4. Voor zover voorgaande verklaring door de verkoper te goeder trouw afgelegd werd, neemt de koper de risico's voor eventuele bodemverontreiniging en de schade zowel als de kosten die daaruit kunnen voortvloeien op zich, en verklaart hij dat de verkoper hiervoor tot geen vrijwaring zal zijn gehouden.
5. Ondergetekende notaris bevestigt dat alle bepalingen van “Hoofstuk VIII: overdrachten” van het decreet op bodemsanering en bodembescherming werden toegepast.
De notaris wijst de koper er echter op dat:
- dit geen enkele garantie inhoudt met betrekking tot het al dan niet zuiver zijn van de bodem;
- dit niet verhindert dat de regels mbt tot het grondverzet (Hoofdstuk XIII van zelfde decreet) onverminderd van toepassing blijven.