law - sale - deed - 2008 : De Vlaams Belgische koopakte

#BOSDECREET
Na voorlezing van artikel 3 van het Bosdecreet van dertien juni negentienhonderd negentig, hebben de verkopers bevestigd dat voorschreven onroerend goed valt onder de bepalingen van het Bosdecreet.
In uitvoering van artikel 91 van het Bosdecreet verklaren de verkopers op erewoord dat zij de kopers voor het sluiten van de overeenkomst en alleszins voor de ondertekening van onderhavige akte op de hoogte hebben gebracht van alle verplichtingen die op grond van artikel 91 van het Bosdecreet opgesomde artikelen en hun respectievelijke uitvoeringsbesluiten werden opgelegd met betrekking tot de bij deze verkochte goederen. De kopers erkennen dit.
Daartoe hebben de verkopers voor het verlijden van de akte aan de kopers overhandigd, wat door dezen wordt bevestigd, het door de verkopers ingevulde inlichtingenblad opgemaakt in overleg tussen de Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen en de afdeling Bos en Groen van de Administratie van Leefmilieu. Zelfde ingevulde inlichtingenblad vermeldt ondermeer:
"Valt het onroerend goed onder toepassing van het Bosdecreet? #Neen."
Alle andere in hetzelfde inlichtingenblad gestelde vragen werden ontkennend beantwoord door de verkopers.
Bij haar schrijven van # heeft het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap – Afdeling Bos en Groen – Antwerpen dienaangaande medegedeeld wat letterlijk volgt:
“In antwoord op Uw schrijven van # moet ik U meedelen dat de buitendienst Antwerpen niet meer kan ingaan op de door U gestelde vragen.  Om alsnog de rechten van alle betrokken partijen te vrijwaren gelieve onderstaande tekst in alle verkoopakten te laten opnemen (percelen al dan niet met bos bezet) onder de rubriek “Bosdecreet van dertien juni negentienhonderd negentig:
Een grondoppervlakte valt onder de voorschriften van het Bosdecreet wanneer deze beantwoordt aan de wettelijke definitie van bos (Bosdecreet artikel 3).  Het bosdecreet blijft van toepassing op onwettig ontboste grondoppervlakten.
Inzonderheid gelden voor beboste grondoppervlakten volgende verplichtingen:
- bij elke kap of bij elke grondige wijziging aan de bosbodem, de strooisellaag of de kruidenlaag, dient een machtiging bekomen te worden van het Bosbeheer, tenzij anders voorzien in een wettelijk goedgekeurd beheerplan.
- Een beheerplan is wettelijk vereist voor alle aaneengesloten beboste eigendommen van minstens vijf hectare (5ha), en voor alle bossen gelegen in het Vlaams Ecologisch Netwerk, zodra dit laatste wettelijk van kracht zal zijn.
- Met het oog op de gehele of gedeeltelijke ontbossing van een perceel, geldt dat hiervoor een stedenbouwkundige vergunning met voorafgaand advies van het bosbeheer vereist is, evenals naleving van de compensatieregeling (Bosdecreet artikel 90 bis, Besluit Vlaamse Regering van zestien februari tweeduizend en één).  Hiervan kan enkel afgeweken worden op grond van artikel 47 en artikel 87 van het Bosdecreet.
- De verwerver neemt alle rechten en verplichtingen over die op het eigendom rusten, namelijk door het Bosbeheer verleende machtigingen, subsidies of goedgekeurd bosbeheerplan.”
Uit hetgeen hiervoor werd uiteengezet blijkt dat in navolging van het Bosdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten er geen verplichtingen van toepassing zijn op het perceel sectie #, nummer #.