law - sale - deed - 2008

VOORWAARDEN.
Deze verkoping geschiedt en wordt aangenomen onder de volgende voorwaarden :

Voorschreven goed wordt verkocht in zijn huidige staat zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding, of op vermindering van de hierna vastgestelde prijs noch wegens gebreken in de bouw, zichtbare of onzichtbare of sleet, noch wegens gebreken aan de grond of aan de ondergrond, noch wegens misrekening in de hoger aangeduide oppervlakte. 
Elk verschil tussen deze oppervlakte en de werkelijke, al overtrof het één/twintigste, zal ten voordele of ten nadele van de koper blijven, zonder verhaal tegen de verkoper.
Is het goed getroffen door een onteigeningsbesluit, bepalingen inzake rooilijnen, stedenbouwkundige voorschriften, beschermmaatregelen, andere overheidsbesluiten of verordeningen, dan moeten de kopers zich ernaar gedragen.  Zij hebben geen verhaal tegen de verkopers zelfs niet wegens verlies van grond of weigering van vergunning.
De verkopers verklaren dat er hen voor het verkochte goed geen enkel onteigeningsbesluit werd betekend noch hen bekend is;
Het wordt verkocht en overgedragen met al zijn rechten en erfdienstbaarheden, heersende en lijdende, zicht‑ en on­zichtbare, voortdurende en niet‑voortdurende, waarmede het zou kunnen bevoor‑ of benadeeld zijn, vrij aan de kopers de ene in hun voordeel te doen gelden en zich tegen de andere te verzetten, dit alles op hun kosten, lasten en gevaar en zonder verantwoordelijkheid vanwege de verkopers. 
Wat de erfdienstbaarheden betreft staat in #voormelde aankoopakte #/een akte verle­den voor notaris # te # letter­lijk bedongen hetgeen volgt:
"#                              
#(indien er erfdienstbaarheden staan in vorige akte) Partijen verklaren dat voormelde akte één geheel vormt met onderhavige akte, om samen als authentieke akte te gelden. Kopers treden terzake in de rechten en verplichtingen van de verkopers.
Verkopers verklaren voor alle door hen opgerichte constructies de nodige bouwtoelatingen en/of bouwvergunningen te hebben verkregen en verklaren overeenkomstig deze gebouwd te hebben en geen kennis te hebben van bouwovertredingen. #behoudens
Bepalingen inzake ruimtelijke ordening:
##(VOOR ALLE GEMEENTE MET PLAN EN VERGUNNINGENREGISTER)


## (VOOR ALLE GEMEENTE ZONDER PLAN EN VERGUNNINGENREGISTER) De Stad Antwerpen, Dienst voor werken, Afdeling planologie, 
POSTINTERVENTIEDOSSIER
#Er werden geen werken uitgevoerd die onder het toepassingsgebied van het KB vallen
Op vraag van de instrumenterende notaris of er voor hoger beschreven eigendom reeds een postinterventiedossier werd opgesteld, antwoordt de verkoper ontkennend, en bevestigt hij dat er aan dit eigendom sinds één mei tweeduizend en één geen werken werden uitgevoerd door één of meerdere aannemers waarvoor een postinterventiedossier diende te worden opgesteld.
#De verwezenlijkte werken hadden een aanvang genomen vóór 1 mei 2001
Op vraag van de instrumenterende notaris of er voor hoger beschreven eigendom reeds een postinterventiedossier werd opgesteld, antwoordt de verkoper ontkennend, en bevestigt hij dat de bouwwerkzaamheden aan dit eigendom reeds voor één mei tweeduizend en één daadwerkelijk een aanvang hebben genomen zodat de bepalingen van het Koninklijk Besluit van vijfentwintig januari tweeduizend en één betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen hierop nog niet van toepassing zijn (artikel 71, paragraaf 2)
#Er is een postinterventiedossier
Op vraag van de instrumenterende notaris of er voor hoger beschreven eigendom reeds een postinterventiedossier werd opgesteld, antwoordt de verkoper bevestigend, beide partijen verklaren dat dit dossier aan de koper werd overhandigd.
#Er is een postinterventiedossier, maar het is nog niet overhandigd bij het verlijden van de akte
De overdrager is er als een onderdeel van zijn leveringsplicht toe gehouden aan de overnemer het voorhanden zijnde postinterventiedossier te overhandigen uiterlijk op # en bij niet-naleving hiervan is de overnemer ertoe gerechtigd de overdrager daartoe op kosten van deze laatste te dwingen met behulp van de openbare macht op enkel vertoon van een grosse van deze akte, daartoe op verzoek van de overnemer, door mij, notaris, afgeleverd.
#Het KB is van toepassing, maar de verkoper beschikt niet over een postinterventiedossier
De overdrager is er als een onderdeel van zijn leveringsplicht toe gehouden aan de overnemer het voorhanden zijnde postinterventiedossier te overhandigen uiterlijk op #. Bij niet-naleving hiervan is de overnemer ertoe gerechtigd de overdrager op kosten van de overdrager een dergelijk dossier te laten opstellen.
#Het postinterventiedossier is reeds opgesteld maar moet nog worden bijgewerkt tijdens de verdere uitvoering van de werken aan het gebouw dat verkocht werd op plan (Wet Breyne)
Op vraag van de instrumenterende notaris of er voor hoger beschreven eigendom reeds een postinterventiedossier werd opgesteld, antwoordt de verkoper bevestigend. Hij verklaart evenwel dat dit dossier nog verder moet worden bijgewerkt tijdens de verdere uitvoering van de bouwwerken en dus nog niet aan de koper kan worden gedragen.
Partijen zijn ervan op de hoogte dat dit dossier, na de (voorlopige) oplevering, aan de koper moet worden overhandigd.
#Splitsing:
Met toepassing van artikel 138 van het Decreet van achttien mei negentienhonderd negenennegentig houdende de organisatie van de Ruimtelijke Ordening heeft ondergetekende notaris op # het plan van verdeling tussen het verkochte en hetgeen eigendom blijft van de verkoper alsmede een attest waarin de aard van de akte wordt aangegeven, aan het bevoegd College van Burgemeester en Schepenen ter inzage voorgelegd.
Het College van Burgemeester en Schepenen heeft niet geantwoord binnen het verstrijken van de wettelijke termijn van twintig dagen.
De ondergetekende notaris deelt mee dat geen verzekering kan gegeven worden wat betreft de mogelijkheid om op het goed te bouwen of daarop enige vaste of verplaatsbare inrichting op te stellen die voor bewoning kan gebruikt worden.
#WET OP DE STEDEBOUW.
In toepassing van artikel 44 paragraaf 5 van de wet van negen en twintig maart negentienhonderd twee en zestig, houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw, gewijzigd bij de wetten van twee en twintig april en twee en twintig december negentienhonderd zeven­tig, verklaren:
1. de verkopers dat #
2. wij notaris dat geen bouwwerken noch enige vaste of verplaatsbare inrichting die voor bewoning kan worden gebruikt, mag worden opgericht op de grond waarop deze akte betrekking heeft, zolang de bouwvergunning niet is verkre­gen.
#WETGEVING OP DE RUILVERKAVELING.
De "verkopers" verklaren uitdrukkelijk dat voor­schreven perceel niet gelegen is in een zone van verplichte ruilver­kaveling.
#WETGEVING OP DE RUILVERKAVELING.
De verkopers verklaren dat voorschreven perceel gelegen is in een zone van verplichte ruilverkaveling. Krachtens de wet van tweeëntwintig juli negentienhonderd zeventig, op de ruilverkavelingen van landeigendommen uit kracht van de wet, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van vier september negentienhonderd zeventig, betekende ondergetekende notaris op # het voorkooprecht aan de Vlaamse Landmaatschappij, Provinciale Directie Ruilverkaveling, Cardijnlaan 1, 2200 Herentals.
De Vlaamse Landmaatschappij deelde ondergetekende notaris op # per brief mee dat zij geen gebruik wenste te maken van haar voorkooprecht.
VLAAMSE WOONCODE
#OF: De verkopers verklaren dat het bij deze verkochte niet bezwaard is met een voorkooprecht krachtens de Vlaamse Wooncode.

#OF: Daar het bij deze verkochte eigendom krachtens het Ministerieel Besluit van zesentwintig oktober negentienhonderd negenennegentig, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig november negentienhonderd negenennegentig, gelegen is in een bijzonder gebied waar het recht van voorkoop van de Vlaamse Wooncode van toepassing is, betekende ondergetekende notaris Patrick De Bus Sergeyssens op # het voorkooprecht aan de Stad Antwerpen, dienst Burgerzaken/Huisvesting/Wooncode, Van Immerseelstraat 11-23 te 2018 Antwerpen en de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, Koloniënstraat 40 te 1000 Brussel.
Zowel de Stad Antwerpen als de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap " VMSW of Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (rechtsopvolger van de VHM of Vlaamse Huisvestingsmaatschappij)" en al de door deze laatste aangeschreven huisvestingsmaatschappijen deelden mij per brief of per fax mee dat zij ###geen gebruik wensten ten maken van hun voorkooprecht.
MILIEU - BODEMDECREET
#A. BODEMATTEST VOORHANDEN BIJ COMPROMIS
1. De verkoper verklaart dat er op de grond, voorwerp van onderhavige akte, bij zijn weten geen risico-inrichting gevestigd is of was, zoals bedoeld in artikel 2 van het Decreet betreffende de Bodemsanering en de bodembescherming.
De dienst milieu van de stad ## heeft bij brief van ## bevestigd dat er voor voorschreven grond geen milieuvergunningen werden afgeleverd
2. De verkoper heeft het bodemattest dat betrekking heeft op het hierbij verkochte goed en dat werd afgeleverd door OVAM op ## voorgelegd bij het ondertekenen van de verkoopsovereenkomst . De inhoud van dit bodemattest luidt:
##”.
3. De verkoper verklaart met betrekking tot het verkochte goed geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de koper of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen.
4. Voor zover voorgaande verklaring door de verkoper te goeder trouw afgelegd werd, neemt de koper de risico's voor eventuele bodemverontreiniging en de schade zowel als de kosten die daaruit kunnen voortvloeien op zich, en verklaart hij dat de verkoper hiervoor tot geen vrijwaring zal zijn gehouden.
5. Ondergetekende notaris bevestigt dat alle bepalingen van “Hoofstuk VIII: overdrachten” van het decreet op bodemsanering en bodembescherming werden toegepast.
De notaris wijst de koper er echter op dat:
- dit geen enkele garantie inhoudt met betrekking tot het al dan niet zuiver zijn van de bodem;
- dit niet verhindert dat de regels mbt tot het grondverzet (Hoofdstuk XIII van zelfde decreet) onverminderd van toepassing blijven.
#B. BODEMATTEST NIET AANWEZIG BIJ COMPROMIS
Bepalingen in verband met de bodemtoestand
1. De verkoper verklaart dat er op de grond, voorwerp van onderhavige akte, bij zijn weten geen risico-inrichting gevestigd is of was, zoals bedoeld in artikel 2 van het Decreet betreffende de Bodemsanering en de bodembescherming.
De dienst milieu van de stad ## heeft bij brief van ## bevestigd dat er voor voorschreven grond geen milieuvergunningen werden afgeleverd
2. De verkoper heeft het bodemattest dat betrekking heeft op het hierbij verkochte goed en dat werd afgeleverd door OVAM op ##. De inhoud van dit bodemattest luidt:
“##.”.
3. De comparanten verklaren dat de koper, in tegenstrijd met wat bepaald wordt in artikel 101 van het voormelde Decreet, niet op de hoogte werd gebracht van de inhoud van het bodemattest vóór het afsluiten van de initiële overeenkomst, en dat de inhoud van het bodemattest ook niet in de onderhandse akte werd opgenomen.
De koper verklaart evenwel dat hij op de hoogte werd gebracht van de inhoud van dit bodemattest vóór de ondertekening van onderhavige notariële akte.
De koper verklaart uitdrukkelijk de vroeger afgesloten overeenkomst te bevestigen en onherroepelijk te verzaken aan alle vorderingen tot nietigheid die hij zou kunnen laten gelden op grond van artikel 116, § 1 van genoemd Decreet met betrekking tot onderhavige verkoop.
4. De verkoper verklaart met betrekking tot het verkochte goed geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de koper of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen.
5. Voor zover voorgaande verklaring door de verkoper te goeder trouw afgelegd werd, neemt de koper de risico's voor eventuele bodemverontreiniging en de schade zowel als de kosten die daaruit kunnen voortvloeien op zich, en verklaart hij dat de verkoper hiervoor tot geen vrijwaring zal zijn gehouden.
6. Ondergetekende notaris bevestigt dat de koper niet op de hoogte werd gebracht van de inhoud van het bodemattest vóór het afsluiten van de initiële overeenkomst. Het bodemattest was echter wel aanwezig vóór het verlijden van de notariële akte en de koper heeft heden verzaakt aan de nietigheidsvordering, zodat thans de bepalingen van “Hoofdstuk VIII: overdrachten” van het decreet op bodemsanering en bodembescherming werden toegepast.
De notaris wijst de koper er echter op dat:
- dit geen enkele garantie inhoudt met betrekking tot het al dan niet zuiver zijn van de bodem;
- dit niet verhindert dat de regels mbt tot het grondverzet (Hoofdstuk XIII van zelfde decreet) onverminderd van toepassing blijven.
GENOT - LASTEN
1°#De kopers zullen van het gekochte de volle eigen­dom, het genot en gebruik hebben en er alle openbare lasten van dragen te rekenen van heden. #OV

of 2°#De kopers zullen van het gekochte de volle eigen­dom hebben te rekenen van heden.
Zij zullen de huurpenningen ervan genieten van op #(als niets bepaald in compromis)heden #de eerst­komende vervaldag en zullen er alle openbare lasten van dragen te rekenen van heden.
Zij verklaren op de hoogte te zijn van de huurvoorwaarden en treden dienaangaande in de rechten en verplichtingen van de verkopers.  Zij ontslaan de werkende notaris ervan deze voorwaarden hier aan te halen.  Om zelf het eigendom in gebruik te nemen zullen zij zelf de nodige opzeggingen moeten doen en dit op eigen kosten en risico. #OV

Of 3°#De koper heeft van het verkochte de volle eigendom te rekenen vanaf heden, het vrij genot en gebruik vanaf # Vanaf heden tot aan de terbeschikkingstelling van de kopers zullen de verkopers een eenmalige bezettingsvergoeding betalen van # euro (# EUR) oftewel # euro (# EUR) per dag. Terzake zijn partijen overeengekomen dat indien het verkochte goed op gemelde datum van # niet ter vrije beschikking zou zijn van de koper, deze laatste het verkochte goed mag doen ontruimen op kosten van de verkopers, door een door de kopers aan te duiden gerechtsdeurwaarder, enkel op voorlegging van de grosse van deze akte. Partijen gelasten en bevelen uitdrukkelijk dat de daartoe door de kopers gevorderde gerechtsdeurwaarders deze bijzondere overeenkomst en deze akte ten uitvoer zullen leggen en dat alle bevelhebbers en officieren van de openbare macht daartoe de sterke hand zullen bieden wanneer dit wettelijk van hen gevorderd wordt.
De verkopers zullen het eigendom verzekeren in hun hoedanigheid van gebruikers tot aan het tijdstip van overdracht van het genot aan de koper.
De koper zal de onroerende voorheffing betalen vanaf heden. De verkopers erkennen het aandeel betreffende de onroeren­de voorheffing van de koper ontvangen te hebben voor het lopend jaar, waarover kwijting.

of 4°#De kopers zullen van het gekochte de volle eigendom hebben te rekenen van heden.
Ze zullen er het genot van hebben door de werkelijke inbezitneming uiterlijk op # door de afgifte der sleutels door de verkopers, te hunnen laste en gevaar, op last voor hen van alle belastingen erop geheven of te heffen in voordeel van de Staat, het Gewest, de Gemeenschap, de Provincie, de Gemeente en/of andere overheden, te dragen en te betalen, eveneens vanaf die datum.
VERKLARING PRO FISCO (hoort bij deze 4° mgl.heid)
Enkel voor de heffing van de registratierechten, verklaren de partijen dat de buitengewone lasten die uit deze voor de kopers voortvloeien reeds in nagemelde prijs begrepen zijn.
#of indien koper reeds genot heeft voor de akte: PRO FISCO wordt de last geschat gelijk te zijn aan het genot.

#eventueel bij 1° en 2°De verkopers erkennen het aandeel betreffende de onroeren­de voorheffing van de kopers ontvangen te hebben voor het lopend jaar, waarover kwijting.
VERZEKERINGEN
De risico-overdracht aan de koper gebeurt heden. Deze verbindt zich ertoe het goed te verzekeren en dit ter volledige vrijwaring van de verkoper, die zijn verzekering mag opzeggen.
KOSTEN
De kosten, rechten en erelonen dezer zijn ten laste van de kopers.
#WOONSTKEUZE.
Tot uitvoering dezer kiezen partijen woonst in hun respec­tievelijke woonplaats.#en/of maatschappelijke zetel.
#WOONSTKEUZE.
Tot uitvoering dezer kiezen partijen woonst op het kantoor van de notaris, bewaarder der minuut van tegenwoor­dige akte.
PRIJS.
Daarenboven is deze verkoping gedaan en aangenomen mits de som van TWEE­HON­DERD EN TIEN­DUI­ZEND EURO (210.000,00 EUR), waarvan # euro (# EUR) betaald werd voor deze bij middel van cheque nummer # getrokken op rekening nummer #, en het saldo of # euro (# EUR) bij deze bij middel van cheque nummer # van de # getrokken op rekening nummer #.
De verkopers erkennen dit bedrag ontvangen te hebben van de kopers waarover kwijting en ontlasting, voor zover dit in baar geld gebeurt, en voor het deel dat bij middel van cheque betaald wordt zal de inning ervan als kwijting gelden.

        #(volgende tekst in te lassen bij een verkoop met een schuldig gebleven saldo
 # in afkorting van welke som de verkopers verkla­ren en erkennen ontvangen te hebben van de kopers de som van # waarover tegenwoordige dient als bewijs en kwijting, dubbel vormende met alle andere voor geheel of gedeelte van zelfde som reeds gegeven of nog te geven.
Ontslag van ambtshalve inschrijving : De verkopers verklaren uitdrukkelijk de heer Hypotheekbewaarder te ontslaan enige ambtshalve inschrijving te nemen uit hoofde van deze akte, evenzo wat het hierna vermeld schuldig gebleven deel koopprijs betreft.
Aangaande het schuldig blijvend deel koopprijs van # EURO, is er tussen de verkopers enerzijds, hierna ge­noemd "schuldeisers" en de kopers anderzijds, hierna ge­noemd "schuldenaars", overeengekomen wat volgt :
Het schuldig blijvend deel koopprijs van # euro moet door de schuldenaars betaald worden #
Zelfde schuldig gebleven deel koopprijs, of het saldo ervan, brengt vanaf heden tot zijn werkelijke terug­betaling intrest op aan de rentevoet van #tien euro ten honderd 's jaars, welke de rentevoet van de lening is, deze wordt evenwel verhoogd met vijftig centiemen ten honderd ingeval van niet stipte betaling binnen de veertien dagen der hierna bepaalde vervaldag.
Zelfde intrest zal dienen betaald te worden op  #
Er is uitdrukkelijk overeengekomen dat al de bepalingen in deze voorzien en namelijk degene die betrek hebben zo op de betaling van het schuldig blijvend deel koopprijs als van de intresten, van kracht zullen blijven na de vervaldag van de termijn, ingeval de betaling van het saldo koopprijs, om welke reden ook, niet zou gedaan zijn op de vastgestelde datum.
Alle betalingen moeten gedaan worden in handen en tegen kwijting van de schuldeisers of hun lasthebbers.  De schuldeisers zullen mogen eisen dat de betalingen geschie­den door storting op hun postrekening of op een der wijzen door de posterijen ingericht of op een door hen aan te duiden bank.
Het saldo koopprijs met de intresten en alle toebehoren zal onmiddellijk, van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, eisbaar zijn, in elk der volgende gevallen :
a) bij gebrek aan betaling der intresten binnen de maand na de vervaldag ; b) in geval van gehele of gedeelte­lijke vervreemding, gemis aan onderhoud, inbeslagneming of onteigening van de hierna verpande goederen, alsmede in geval van waardevermindering, die de waarborgen in gevaar brengt ; c) in geval van verhuring beneden de normale huurwaarde ; indien beslag gelegd wordt op de huur ; indien zonder voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van de schuldeisers : 1) de goederen voor meer dan drie jaar verhuurd worden, tenzij wettelijke beschikkingen een lange­re termijn opleggen ; 2) meer dan één jaar huur op voorhand geïnd wordt, of 3) de huur van de panden afgestaan of overgedragen wordt ; d) indien de schuldenaars de premie van verzekering tegen brand en ander onheil betrekkelijk de hierna in pand gegeven goederen niet zouden betalen ; e) in geval van kennelijk onvermogen, faillissement of aanvraag van concordaat vanwege de schuldenaars; f) bij niet nako­ming van een der voorwaarden in deze voorzien ; g) en in het algemeen in de gevallen bij de wet voorzien.
Ingeval de betaling van het verschuldigd deel koopprijs geschiedt op verzoek van de schuldeisers of hun rechtsopvolgers hetzij nadat de vastgestelde termijn ver­streken is, hetzij op voorhand in één der gevallen hiervoor bepaald, dan is er door de schuldenaars een vergoeding verschuldigd gelijk aan drie maanden intrest gerekend aan #tien euro ten honderd 's jaars.
Indien echter de betaling uitgevoerd wordt nadat een bevel tot betalen namens de schuldeisers betekend werd dan is de schuldenaar een vergoeding verschuldigd gelijk aan zes maanden intrest gerekend aan de rentevoet van #tien euro vijftig centiemen ten honderd 's jaars.
Tot de volledige betaling van het saldo koopprijs moeten de schuldenaars verzekerd houden tegen brand en andere gevaren van alle aard, de gebouwen en de goederen onroerend door bestemming, welke in hypotheek behouden blijven.
Ingeval van niet naleving van gelijk welke van de hierboven aangegane verplichtingen, mogen de schuldeisers de invordering van hun schuld door alle rechtsmiddelen vervolgen op al de goederen, zo roerende als onroerende van de schuldenaars die hen, bij afwijking van de bepalingen van artikel 1563 van het Gerechtelijk Wetboek, machtigen de vervolgingen aan te vatten met de niet gehypothekeerde goederen.
In ieder geval zullen de ingebreke gebleven schul­denaars en al wie met hen gehouden is, alle onkosten, gerechtskosten, intresten en schadevergoedingen moeten dragen die uit voorgaande bepalingen spruiten.
CONVENTIONELE INSCHRIJVING ‑ RANG VAN HYPOTHEEK
De verkopers zullen het recht hebben, ten allen tijde een overeenkomstelijke inschrijving te nemen tot zekerheid van gemeld saldo verkoopprijs van # euro, temeer  # euro, voor bijhorigheden, en drie jaar intrest door de wet bevoorrecht en dit op de verkochte goederen.
De kopers stemmen daarmede in en geven van nu af en voor alsdan daartoe aan de verkopers alle nodige machti­ging.
De schuldeisers stemmen er uitdrukkelijk in toe dat de hierboven beschreven onroerende goederen in eerste rang in onderpand en hypotheek gegeven worden, in voordeel van de #
tot zekerheid van # euro in hoofdsom, benevens een som van maximum tien ten honderd der hoofdsom voor bijhorigheden en de drie jaar intresten bevoorrecht door de wet.
De schuldeisers zullen derhalve op gemelde goede­ren de tweede rang van hypotheek bekomen.
Solidariteit en onverdeelbaarheid : Alle verbinte­nissen in deze door de schuldenaars aangegaan, zijn soli­dair en ondeelbaar met en onder hun erfgenamen en rechtver­krijgenden ; alle onkosten van betekening die in dit ver­band zouden nodig zijn, zoals deze voorzien door artikel acht honderd zeven en zeventig van het Burgerlijk Wetboek, vallen ten laste van de schuldenaars.       

ONTSLAGING AMBTSHALVE INSCHRIJVING.
De heer hypotheekbewaarder wordt bij deze uitdruk­kelijk ontslagen uit hoofde dezer enige ambtelijke inschrijving te nemen.


#FORMALITEITEN REGISTRATIERECHTEN. (Landelijke goede­ren).
Om de vermindering te genieten van de Registratie­rechten, bepaald in artikel drie en vijftig, ten eerste, van het Wetboek der Registratierechten, verklaren de kopers :
1. Dat de verkrijger en zijn echtgenoot geen andere onroe­rende goederen bezitten of dat zij voor het geheel of in onverdeeldheid niet één of meer onroerende goederen bezit­ten waarvan het kadastraal inkomen, voor het geheel of voor het onverdeelde deel, samen met dat van het verkregen onroerend goed, meer dan het krachtens artikel 53 vastge­stelde maximum bedraagt, afgezien van hetgeen zij uit de nalatenschap van hun bloedverwanten in de opgaande lijn hebben verkregen wanneer het desbetreffende kadastraal inkomen vijf en twintig procent van evenbedoeld maximum niet overschrijdt ;
2. dat de landeigendom uitgebaat zal worden door de ver­krijger, zijn echtgenoot of zijn afstammelingen.
Een uittreksel uit de kadastrale legger betreffen­de het verkregen onroerend goed wordt aan deze akte ge­hecht.
# In dit geval verplichten zij zich ertoe dat zijzelf of hun echtgenoot zich binnen de drie jaar te rekenen van heden laten inschrijven in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister op het adres van het bij deze verkregen goed en om deze inschrijving gedurende tenminste drie jaar zonder onderbreking te behouden.

#FORMALITEITEN REGISTRATIERECHTEN (Woningen)
Om de vermindering te genieten van de Registratie­rechten bepaald in artikel drie en vijftig, ten tweede, van het Wetboek der Registratierechten, verklaren de kopers :
1. Dat zij en hun eventuele echtgeno(o)t(e) voor de geheel­heid of in onverdeeldheid niet een of meer onroerende goederen bezitten, waarvan het kadas­traal inkomen, voor de geheelheid of het onverdeeld deel, samen met dit van het thans verkregen onroerend goed, meer dan het krachtens artikel drie en vijftig vastgestelde maximum bedraagt ; afgezien van hetgeen zij uit de nalaten­schap van hun bloed­verwanten in de opgaande lijn hebben verkregen en waarvan het kadastraal inkomen vijfentwintig ten honderd van even­bedoeld maximum niet overschrijdt.
2. Dat zij en hun eventuele echtgeno(o)t(e) voor het geheel in volle of in blote eigendom geen onroerend goed bezitten dat geheel of gedeel­telijk tot bewoning is bestemd en door hen of door een van hen anders dan uit de nalatenschap van hun bloedverwanten in de op­gaande lijn werd verkregen.
Een uittreksel uit de kadastrale legger betreffen­de het verkregen goed (met de bij deze aangekochte aanho­righeden) wordt aan deze akte gehecht.
# In dit geval verplichten zij zich ertoe dat zijzelf of hun echtgenoot zich binnen de drie jaar te rekenen van heden laten inschrijven in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister op het adres van het bij deze verkregen goed en om deze inschrijving gedurende tenminste drie jaar zonder onderbreking te behouden.
###    EVENTUEEL: (3 of 4 kinderen: 845,00 * 5 of 6 kinderen: 945,00 * >7 kinderen: 1.045,00)!!!
De kopers verklaren volgende kinderen ten laste te hebben, zodat zij op deze vermindering aanspraak kunnen maken:
1) #, geboren te # op # negentienhonderd #,
2) #, geboren te # op # negentienhonderd #,
3) #, geboren te # op # negentienhonderd #,
4) #, geboren te # op # negentienhonderd #,
5) #, geboren te # op # negentienhonderd #,
allen wonende te #

#FORMALITEITEN REGISTRATIERECHTEN (K.I. nog niet vastgesteld)
Om de vermindering te genieten van de registratie­rechten door teruggave als bepaald in artikel drie en vijftig ten eerste (of artikel drie en vijftig, ten twee­de), gekoppeld aan de toepassing van artikel zes en vijftig van het Wet­boek van Registratierechten, verklaren de kopers :
1. Dat zij en hun eventuele echtgeno(o)t(e) voor de geheel­heid of in onverdeeldheid niet een of meer onroerende goederen bezitten, waarvan het kadas­traal inkomen, voor de geheelheid of het onverdeeld deel, samen met dit van het thans verkregen onroerend goed, meer dan het krachtens artikel drie en vijftig vastgestelde maximum bedraagt ; afgezien van hetgeen zij uit de nalaten­schap van hun bloed­verwanten in de opgaande lijn hebben verkregen en waarvan het kadastraal inkomen vijfentwintig ten honderd van even­bedoeld maximum niet overschrijdt.
Betreffende het verkregen onroerend goed wordt aan deze akte een attest van de controleur van het kadaster gehecht, dat het kadastraal inkomen van het verkregen onroerend goed nog moet worden vastgesteld.
2. Dat zij en hun eventuele echtgeno(o)t(e) voor het geheel in volle of in blote eigendom geen onroerend goed bezitten dat geheel of gedeel­telijk tot bewoning is bestemd en door hen of door een van hen anders dan uit de nalatenschap van hun bloedverwanten in de op­gaande lijn werd verkregen.
Dientengevolge behouden de kopers zich het recht voor om van hetgeen boven zes ten honderd als registratie­recht wordt geheven, teruggave te vragen op overlegging van een na de vaststelling van het kadastraal inkomen afgele­verd uittreksel uit de kadastrale legger.

# In dit geval verplichten zij zich ertoe dat zijzelf of hun echtgenoot zich binnen de drie jaar te rekenen van heden laten inschrijven in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister op het adres van het bij deze verkregen goed en om deze inschrijving gedurende tenminste drie jaar zonder onderbreking te behouden.

# Ondergetekende notaris verklaart dat de verkoopovereenkomst van onderhavige verkoop dateert van vóór vierentwintig juli negentienhonderd achtennegentig.
# In dit geval verplichten zij zich ertoe dat zijzelf of hun echtgenoot zich binnen de drie jaar te rekenen van heden laten inschrijven in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister op het adres van het bij deze verkregen goed en om deze inschrijving gedurende tenminste drie jaar zonder onderbreking te behouden.


#FORMALITEITEN REGISTRATIERECHTEN (Gronden)
Om de vermindering te genieten van de registratie­rechten door teruggave als bepaald in artikel zeven en vijftig, gekoppeld aan de toepassing van artikel zes en vijftig van het Wetboek van Registratierechten, verklaren de kopers :
1. Dat zij en hun eventuele echtgeno(o)t(e) voor de geheel­heid of in onverdeeldheid niet een of meer onroerende goederen bezitten, waarvan het kadas­traal inkomen, voor de geheelheid of het onverdeeld deel, samen met dit van het thans verkregen onroerend goed, meer dan het krachtens artikel drie en vijftig vastgestelde maximum bedraagt ; afgezien van hetgeen zij uit de nalaten­schap van hun bloed­verwanten in de opgaande lijn hebben verkregen en waarvan het kadastraal inkomen vijfentwintig ten honderd van even­bedoeld maximum niet overschrijdt, behoudends van het eigendom te # en dit te zullen verkopen van zodra op het bij deze aangekochte eigendom een woning is gebouwd.
2. Dat zij en hun eventuele echtgeno(o)t(e) voor het geheel in volle of in blote eigendom geen onroerend goed bezitten dat geheel of gedeel­telijk tot bewoning is bestemd en door hen of door een van hen anders dan uit de nalatenschap van hun bloedverwanten in de op­gaande lijn werd verkregen.
Dientengevolge behouden de kopers zich het recht voor om van hetgeen boven vijf ten honderd als registratie­recht wordt geheven, teruggave te vragen op overlegging van een na de vaststelling van het kadastraal inkomen afgele­verd uittreksel uit de kadastrale legger.
# In dit geval verplichten zij zich ertoe dat zijzelf of hun echtgenoot zich binnen de drie jaar te rekenen van heden laten inschrijven in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister op het adres van het bij deze verkregen goed en om deze inschrijving gedurende tenminste drie jaar zonder onderbreking te behouden.
FORMALITEITEN REGISTRATIERECHTEN (koper reeds in bezit van woning)
Teneinde te genieten van de vermindering van registratierechten door teruggave als bepaald in artikel drieënvijftig, ten tweede, van het Wetboek van Registratierechten, verklaren de kopers zich het recht voor te behouden teruggave van registratierechten te vragen voor de aankoop van het eigendom gelegen te #, aangezien er een causaal verband bestaat tussen deze aankoop en de verkoop van het eigendom, gelegen te #, daar de opbrengst van de verkoop van voormeld eigendom moet dienen tot financiering van de aankoop van het eigendom te #, #door terugbetaling van de bij deze aankoop aangegane lening of #overbruggingskrediet,
En het nooit de bedoeling is geweest meerdere eigendommen te bezitten.
Mits deze verkoop verklaren kopers het volgende:
1. dat zij voor de geheelheid of in onverdeeldheid niet één of meer onroerende goederen bezitten, waarvan het kadas­traal inkomen, voor de geheelheid of het onverdeeld deel, samen met dit van het thans verkregen onroerend goed, meer dan het krachtens artikel drie en vijftig vastgestelde maximum bedraagt ; afgezien van hetgeen zij uit de nalaten­schap van hun bloedverwanten in de opgaande lijn hebben verkregen en waarvan het kadastraal inkomen vijfentwintig ten honderd van evenbedoeld maximum niet overschrijdt.
2. Dat zij en hun eventuele echtgeno(o)t(e) voor het geheel in volle of in blote eigendom geen onroerend goed bezitten dat geheel of gedeel­telijk tot bewoning is bestemd en door hen of door één van hen anders dan uit de nalatenschap van hun bloedverwanten in de op­gaande lijn werd verkregen.
Een uittreksel uit de kadastrale legger betreffen­de het verkregen goed (met de bij deze aangekochte aanho­righeden) wordt aan deze akte gehecht.
In dit geval verplichten zij zich ertoe dat zijzelf of hun echtgenoot zich binnen de drie jaar te rekenen van heden laten inschrijven in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister op het adres van het bij deze verkregen goed en om deze inschrijving gedurende tenminste drie jaar zonder onderbreking te behouden.

#FORMALITEITEN REGISTRATIERECHTEN
Kopers verklaren niet te kunnen genieten van vermindering der registratierechten.
#FORMALITEITEN REGISTRATIERECHTEN (aankoop door bouwmaatschappijen van algemeen nut)
Om de vermindering te genieten van registratierechten met toepassing van artikel 51 van het Wetboek der Registratierechten, verklaart de vertegenwoordiger van de kopende maatschappij:
1. dat de koop van voormeld goed geschiedt met het oog op de verwezenlijking van haar doel.
2. dat de kopende maatschappij erkend is door de N.H.M. of N.L.M. zoals blijkt uit #.
#BEROEPSVERKLARING
Om te kunnen genieten van de vermindering voorzien in artikel 62 en volgende van het wetboek der Registratierechten, verklaart de koper:
1. Dat zij ten dien einde en in overeenstemming met artikel 63 van zelfde wetboek een beroepsverklaring heeft ondertekend en ingediend op het # registratiekantoor te # op #.
2. Dat zij op eigen kosten hiervoor in toepassing van artikel 64 en volgende van zelfde wetboek de nodige zekerheid stelde.
#FORMALITEITEN REGISTRATIERECHTEN
#De verkopers verklaren aktueel geen gebruik te maken van artikel 212bis van het Wetboek  der registratie-, hypotheek- en griffierechten.
#(altijd weghalen indien er een abattement na de akte wordt opgenomen) De kopers verklaren geen gebruik te kunnen maken van artikel 46bis #of #artikel 61³ van het Wetboek der registratie, - hypotheek- en griffierechten.
VERKLARINGEN.
1) Ondergetekende notaris#sen bevestigt#en:
a) dat de identiteit van de comparanten #hem/hen werd aangetoond aan de hand van hogervermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen en op grond van gegevens vervat in de wettelijk vereiste stukken. Om te voldoen aan de verplichtingen opgelegd door de Hypotheekwet, bevestig(t)#en de notaris#sen de juistheid van de naam, de voornamen, de datum en plaats van geboorte van partijen op zicht van de identiteitskaart of eventueel trouwboekje of eventueel inlichtingen uit het rijksregister met uitdrukkelijk akkoord van partijen.
b) lezing gegeven te hebben van artikel 203 eerste alinea van het Wetboek van registratie‑, hypotheek‑ en griffierechten.
2) Ondergetekende notaris verklaart lezing gegeven te hebben aan de verkopers van artikel 62 paragraaf 2 en artikel 73 van het wetboek der Belasting over de toegevoegde waarde, waarop zelfde verkopers ons, Notaris, hebben geantwoord #geen belastingplichtige te zijn voor de belasting over de toegevoegde waarde.
3) De fysische personen in deze verklaren ieder wat hen betreft, de nodige bekwaamheid te bezitten om deze handeling te stellen, niet te zijn geviseerd door een beschermingsmaatregel of beschikkingsbeperking en evenmin een verzoekschrift te hebben ingediend met het oog op een collectieve schuldenregeling.
4) Partijen verklaren dat ingeval er een verschil is tussen de verkoopsovereenkomst en onderhavige akte, de bepalingen van onderhavige akte primeren.
# Gedeeltelijke voorlezing
De comparanten verklaren ieder een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben vóór het verlijden dezer en verklaren uitdrukkelijk dat zij dit ontwerp gelezen hebben, dat zij de mededeling ervan als voldoende tijdig aanzien om het ontwerp goed te onderzoeken en dat zij derhalve geen volledige voorlezing van de akte hebben gewenst.
Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen vervat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf medegedeeld ontwerp van de akte en de akte zelf.
De gehele akte inbegrepen de aangehechte stukken werd door ons, Notaris, ten behoeve van de comparanten toegelicht. Partijen verklaren na gemelde toelichting de akte volledig en grondig begrepen te hebben en er geen verdere uitleg meer over te wensen.
TEGENSTRIJDIGE BELANGEN
De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9, § 1 alineas 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman.  De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.
De comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.
De comparanten bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.
Recht op geschriften
Recht van 50 euro betaald op aangifte door ondergetekende notaris Patrick De Bus Sergeyssens.
WAARVAN AKTE
Verleden te Antwerpen district Borgerhout, op bovengemelde datum.
Nadat de akte werd voorgelezen en toegelicht als voormeld hebben de comparanten met Ons, Notaris getekend.
# Integrale voorlezing
WAARVAN AKTE
Verleden te Antwerpen, district Borgerhout, op bovengemelde datum.
Nadat de akte integraal werd voorgelezen en toegelicht hebben de comparanten met ons, Notaris, getekend.#VERKLARING REGISTRATIERECHTEN
De in bovenstaande akte vernoemde koper#s:
1.Vermeld#en#t:
a)zij#hij vra#gen#agt de toepassing van artikel 46bis van het wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten;
b)zij#hij vra#gen#agt naar aanleiding van deze akte geen toepassing van de artikelen 61³ of 212bis van hetzelfde wetboek
2.verkla#ren#art dat #zij elk of gezamenlijk #hij op de datum van de koopovereenkomst #geen #niet voor de geheelheid eigenaar wa#ren#s van een ander goed dat geheel of gedeeltelijk tot bewoning is bestemd;
3.verbind#en#t zich #hun#zijn#haar hoofdverblijfplaats te vestigen op de plaats van het verkochte goed binnen de door het voormelde wetsartikel vereiste termijn.

CLAUSULE VERZOEKSCHRIFT TERUGGAVE REGISTRATIERECHTEN
De in de bovenstaande akte vernoemde verkoper(s):
1) vraagt#vragen de toepassing van artikel 212bis van het wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten;
2) verklaart#verklaren:
a) blijkens een akte verleden voor notaris # te # op # hebben zij gekocht: voormeld eigendom te #, ten kadaster bekend sectie #, nummer #, # vierkante meter (# m²).
b) deze akte vermeldt als registratierelaas: geregistreerd te #, #, boek #, blad #, vak #, ontvangen: # Belgische frank (#,- BEF).
c) hun wettelijk aandeel in de geheven registratierechten bedraagt #honderd procent;
d) blijkens een akte verleden voor notaris # op # hebben zij gekocht: gemeente #, een #huis op en met grond en alle verdere aanhorigheden gelegen te #, gekadastreerd sectie #, nummer #, # vierkante meter (# m²).
e) deze akte vermeldt als registratierelaas: geregistreerd te #, #, boek #, blad #, vak #, ontvangen: # euro # cent (#  EUR);
f) hun wettelijk aandeel in de geheven registratierechten bedraagt respectievelijk # procent;
g) het door hun in het onder littera d bedoelde goed bekomen fracties zijn: # procent.
h) het onder littera a bedoelde en bij de voorafgaande akte verkochte onroerend goed diende hen tot hoofdverblijfplaats ten tijde van de onder littera d voormelde aankoop;
i) zij vestigen hun hoofdverblijfplaats op de plaats van het onder littera d bedoelde onroerend goed gevestigd binnen de door het voormelde wetsartikel bepaalde termijn.
De gevraagde teruggave kan gebeuren door overschrijving op rekening # op naam van #.
Voor waar en oprecht verklaard.

TERUGGAVE VAN REGISTRATIERECHTEN.
De koper#s :
1.vragen# toepassing van artikel 61 ten derde van het Wetboek van Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten :
2.verklaren# :
a)blijkens akte verleden voor notaris # te # op # hebben zij het volgende onroerend goed verkocht : #
b)dit onroerend goed diende hen tot hoofdverblijfplaats ten tijde van de verkoop.
c)Datzelfde onroerend goed hebben zij verkregen als volgt : ingevolge akte verleden voor notaris #, te # op #.
deze akten# vermelden# als registratierelaas : geregistreerd # blad, # verzendingen te Antwerpen, #elfde kantoor der registratie, op #, boek #, nummer #, vak #, ontvangen : # frank (#,- frank) de ontvanger (getekend) #.
d)#hun wettelijk aandeel in de voormelde geheven rechten bedraagt #honderd procent.
3.#zij vestigen hun hoofdverblijfplaats op de plaat van het blijkens deze akte gekochte onroerend goed binnen de door artikel 64-4 van het voormelde Wetboek bepaalde termijn.