law - sale - deed - 2008 : De Vlaams Belgische koopakte

#FORMALITEITEN REGISTRATIERECHTEN. (Landelijke goede­ren).
Om de vermindering te genieten van de Registratie­rechten, bepaald in artikel drie en vijftig, ten eerste, van het Wetboek der Registratierechten, verklaren de kopers :
1. Dat de verkrijger en zijn echtgenoot geen andere onroe­rende goederen bezitten of dat zij voor het geheel of in onverdeeldheid niet één of meer onroerende goederen bezit­ten waarvan het kadastraal inkomen, voor het geheel of voor het onverdeelde deel, samen met dat van het verkregen onroerend goed, meer dan het krachtens artikel 53 vastge­stelde maximum bedraagt, afgezien van hetgeen zij uit de nalatenschap van hun bloedverwanten in de opgaande lijn hebben verkregen wanneer het desbetreffende kadastraal inkomen vijf en twintig procent van evenbedoeld maximum niet overschrijdt ;
2. dat de landeigendom uitgebaat zal worden door de ver­krijger, zijn echtgenoot of zijn afstammelingen.
Een uittreksel uit de kadastrale legger betreffen­de het verkregen onroerend goed wordt aan deze akte ge­hecht.
# In dit geval verplichten zij zich ertoe dat zijzelf of hun echtgenoot zich binnen de drie jaar te rekenen van heden laten inschrijven in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister op het adres van het bij deze verkregen goed en om deze inschrijving gedurende tenminste drie jaar zonder onderbreking te behouden.

#FORMALITEITEN REGISTRATIERECHTEN (Woningen)
Om de vermindering te genieten van de Registratie­rechten bepaald in artikel drie en vijftig, ten tweede, van het Wetboek der Registratierechten, verklaren de kopers :
1. Dat zij en hun eventuele echtgeno(o)t(e) voor de geheel­heid of in onverdeeldheid niet een of meer onroerende goederen bezitten, waarvan het kadas­traal inkomen, voor de geheelheid of het onverdeeld deel, samen met dit van het thans verkregen onroerend goed, meer dan het krachtens artikel drie en vijftig vastgestelde maximum bedraagt ; afgezien van hetgeen zij uit de nalaten­schap van hun bloed­verwanten in de opgaande lijn hebben verkregen en waarvan het kadastraal inkomen vijfentwintig ten honderd van even­bedoeld maximum niet overschrijdt.
2. Dat zij en hun eventuele echtgeno(o)t(e) voor het geheel in volle of in blote eigendom geen onroerend goed bezitten dat geheel of gedeel­telijk tot bewoning is bestemd en door hen of door een van hen anders dan uit de nalatenschap van hun bloedverwanten in de op­gaande lijn werd verkregen.
Een uittreksel uit de kadastrale legger betreffen­de het verkregen goed (met de bij deze aangekochte aanho­righeden) wordt aan deze akte gehecht.
# In dit geval verplichten zij zich ertoe dat zijzelf of hun echtgenoot zich binnen de drie jaar te rekenen van heden laten inschrijven in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister op het adres van het bij deze verkregen goed en om deze inschrijving gedurende tenminste drie jaar zonder onderbreking te behouden.
###    EVENTUEEL: (3 of 4 kinderen: 845,00 * 5 of 6 kinderen: 945,00 * >7 kinderen: 1.045,00)!!!
De kopers verklaren volgende kinderen ten laste te hebben, zodat zij op deze vermindering aanspraak kunnen maken:
1) #, geboren te # op # negentienhonderd #,
2) #, geboren te # op # negentienhonderd #,
3) #, geboren te # op # negentienhonderd #,
4) #, geboren te # op # negentienhonderd #,
5) #, geboren te # op # negentienhonderd #,
allen wonende te #

#FORMALITEITEN REGISTRATIERECHTEN (K.I. nog niet vastgesteld)
Om de vermindering te genieten van de registratie­rechten door teruggave als bepaald in artikel drie en vijftig ten eerste (of artikel drie en vijftig, ten twee­de), gekoppeld aan de toepassing van artikel zes en vijftig van het Wet­boek van Registratierechten, verklaren de kopers :
1. Dat zij en hun eventuele echtgeno(o)t(e) voor de geheel­heid of in onverdeeldheid niet een of meer onroerende goederen bezitten, waarvan het kadas­traal inkomen, voor de geheelheid of het onverdeeld deel, samen met dit van het thans verkregen onroerend goed, meer dan het krachtens artikel drie en vijftig vastgestelde maximum bedraagt ; afgezien van hetgeen zij uit de nalaten­schap van hun bloed­verwanten in de opgaande lijn hebben verkregen en waarvan het kadastraal inkomen vijfentwintig ten honderd van even­bedoeld maximum niet overschrijdt.
Betreffende het verkregen onroerend goed wordt aan deze akte een attest van de controleur van het kadaster gehecht, dat het kadastraal inkomen van het verkregen onroerend goed nog moet worden vastgesteld.
2. Dat zij en hun eventuele echtgeno(o)t(e) voor het geheel in volle of in blote eigendom geen onroerend goed bezitten dat geheel of gedeel­telijk tot bewoning is bestemd en door hen of door een van hen anders dan uit de nalatenschap van hun bloedverwanten in de op­gaande lijn werd verkregen.
Dientengevolge behouden de kopers zich het recht voor om van hetgeen boven zes ten honderd als registratie­recht wordt geheven, teruggave te vragen op overlegging van een na de vaststelling van het kadastraal inkomen afgele­verd uittreksel uit de kadastrale legger.

# In dit geval verplichten zij zich ertoe dat zijzelf of hun echtgenoot zich binnen de drie jaar te rekenen van heden laten inschrijven in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister op het adres van het bij deze verkregen goed en om deze inschrijving gedurende tenminste drie jaar zonder onderbreking te behouden.

# Ondergetekende notaris verklaart dat de verkoopovereenkomst van onderhavige verkoop dateert van vóór vierentwintig juli negentienhonderd achtennegentig.
# In dit geval verplichten zij zich ertoe dat zijzelf of hun echtgenoot zich binnen de drie jaar te rekenen van heden laten inschrijven in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister op het adres van het bij deze verkregen goed en om deze inschrijving gedurende tenminste drie jaar zonder onderbreking te behouden.


#FORMALITEITEN REGISTRATIERECHTEN (Gronden)
Om de vermindering te genieten van de registratie­rechten door teruggave als bepaald in artikel zeven en vijftig, gekoppeld aan de toepassing van artikel zes en vijftig van het Wetboek van Registratierechten, verklaren de kopers :
1. Dat zij en hun eventuele echtgeno(o)t(e) voor de geheel­heid of in onverdeeldheid niet een of meer onroerende goederen bezitten, waarvan het kadas­traal inkomen, voor de geheelheid of het onverdeeld deel, samen met dit van het thans verkregen onroerend goed, meer dan het krachtens artikel drie en vijftig vastgestelde maximum bedraagt ; afgezien van hetgeen zij uit de nalaten­schap van hun bloed­verwanten in de opgaande lijn hebben verkregen en waarvan het kadastraal inkomen vijfentwintig ten honderd van even­bedoeld maximum niet overschrijdt, behoudends van het eigendom te # en dit te zullen verkopen van zodra op het bij deze aangekochte eigendom een woning is gebouwd.
2. Dat zij en hun eventuele echtgeno(o)t(e) voor het geheel in volle of in blote eigendom geen onroerend goed bezitten dat geheel of gedeel­telijk tot bewoning is bestemd en door hen of door een van hen anders dan uit de nalatenschap van hun bloedverwanten in de op­gaande lijn werd verkregen.
Dientengevolge behouden de kopers zich het recht voor om van hetgeen boven vijf ten honderd als registratie­recht wordt geheven, teruggave te vragen op overlegging van een na de vaststelling van het kadastraal inkomen afgele­verd uittreksel uit de kadastrale legger.
# In dit geval verplichten zij zich ertoe dat zijzelf of hun echtgenoot zich binnen de drie jaar te rekenen van heden laten inschrijven in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister op het adres van het bij deze verkregen goed en om deze inschrijving gedurende tenminste drie jaar zonder onderbreking te behouden.

FORMALITEITEN REGISTRATIERECHTEN (koper reeds in bezit van woning)
Teneinde te genieten van de vermindering van registratierechten door teruggave als bepaald in artikel drieënvijftig, ten tweede, van het Wetboek van Registratierechten, verklaren de kopers zich het recht voor te behouden teruggave van registratierechten te vragen voor de aankoop van het eigendom gelegen te #, aangezien er een causaal verband bestaat tussen deze aankoop en de verkoop van het eigendom, gelegen te #, daar de opbrengst van de verkoop van voormeld eigendom moet dienen tot financiering van de aankoop van het eigendom te #, #door terugbetaling van de bij deze aankoop aangegane lening of #overbruggingskrediet,
En het nooit de bedoeling is geweest meerdere eigendommen te bezitten.
Mits deze verkoop verklaren kopers het volgende:
1. dat zij voor de geheelheid of in onverdeeldheid niet één of meer onroerende goederen bezitten, waarvan het kadas­traal inkomen, voor de geheelheid of het onverdeeld deel, samen met dit van het thans verkregen onroerend goed, meer dan het krachtens artikel drie en vijftig vastgestelde maximum bedraagt ; afgezien van hetgeen zij uit de nalaten­schap van hun bloedverwanten in de opgaande lijn hebben verkregen en waarvan het kadastraal inkomen vijfentwintig ten honderd van evenbedoeld maximum niet overschrijdt.
2. Dat zij en hun eventuele echtgeno(o)t(e) voor het geheel in volle of in blote eigendom geen onroerend goed bezitten dat geheel of gedeel­telijk tot bewoning is bestemd en door hen of door één van hen anders dan uit de nalatenschap van hun bloedverwanten in de op­gaande lijn werd verkregen.
Een uittreksel uit de kadastrale legger betreffen­de het verkregen goed (met de bij deze aangekochte aanho­righeden) wordt aan deze akte gehecht.
In dit geval verplichten zij zich ertoe dat zijzelf of hun echtgenoot zich binnen de drie jaar te rekenen van heden laten inschrijven in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister op het adres van het bij deze verkregen goed en om deze inschrijving gedurende tenminste drie jaar zonder onderbreking te behouden.

#FORMALITEITEN REGISTRATIERECHTEN
Kopers verklaren niet te kunnen genieten van vermindering der registratierechten.
#FORMALITEITEN REGISTRATIERECHTEN (aankoop door bouwmaatschappijen van algemeen nut)
Om de vermindering te genieten van registratierechten met toepassing van artikel 51 van het Wetboek der Registratierechten, verklaart de vertegenwoordiger van de kopende maatschappij:
1. dat de koop van voormeld goed geschiedt met het oog op de verwezenlijking van haar doel.
2. dat de kopende maatschappij erkend is door de N.H.M. of N.L.M. zoals blijkt uit #.
#BEROEPSVERKLARING
Om te kunnen genieten van de vermindering voorzien in artikel 62 en volgende van het wetboek der Registratierechten, verklaart de koper:
1. Dat zij ten dien einde en in overeenstemming met artikel 63 van zelfde wetboek een beroepsverklaring heeft ondertekend en ingediend op het # registratiekantoor te # op #.
2. Dat zij op eigen kosten hiervoor in toepassing van artikel 64 en volgende van zelfde wetboek de nodige zekerheid stelde.
#FORMALITEITEN REGISTRATIERECHTEN
#De verkopers verklaren aktueel geen gebruik te maken van artikel 212bis van het Wetboek  der registratie-, hypotheek- en griffierechten.
#(altijd weghalen indien er een abattement na de akte wordt opgenomen) De kopers verklaren geen gebruik te kunnen maken van artikel 46bis #of #artikel 61³ van het Wetboek der registratie, - hypotheek- en griffierechten.