law - sale - deed - 2008 : De Vlaams Belgische koopakte

#VERKLARING REGISTRATIERECHTEN
De in bovenstaande akte vernoemde koper#s:
1.Vermeld#en#t:
a)zij#hij vra#gen#agt de toepassing van artikel 46bis van het wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten;
b)zij#hij vra#gen#agt naar aanleiding van deze akte geen toepassing van de artikelen 61³ of 212bis van hetzelfde wetboek
2.verkla#ren#art dat #zij elk of gezamenlijk #hij op de datum van de koopovereenkomst #geen #niet voor de geheelheid eigenaar wa#ren#s van een ander goed dat geheel of gedeeltelijk tot bewoning is bestemd;
3.verbind#en#t zich #hun#zijn#haar hoofdverblijfplaats te vestigen op de plaats van het verkochte goed binnen de door het voormelde wetsartikel vereiste termijn.