law - sale - deed - 2008 : De Vlaams Belgische koopakte

CLAUSULE VERZOEKSCHRIFT TERUGGAVE REGISTRATIERECHTEN
De in de bovenstaande akte vernoemde verkoper(s):
1) vraagt#vragen de toepassing van artikel 212bis van het wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten;
2) verklaart#verklaren:
a) blijkens een akte verleden voor notaris # te # op # hebben zij gekocht: voormeld eigendom te #, ten kadaster bekend sectie #, nummer #, # vierkante meter (# m²).
b) deze akte vermeldt als registratierelaas: geregistreerd te #, #, boek #, blad #, vak #, ontvangen: # Belgische frank (#,- BEF).
c) hun wettelijk aandeel in de geheven registratierechten bedraagt #honderd procent;
d) blijkens een akte verleden voor notaris # op # hebben zij gekocht: gemeente #, een #huis op en met grond en alle verdere aanhorigheden gelegen te #, gekadastreerd sectie #, nummer #, # vierkante meter (# m²).
e) deze akte vermeldt als registratierelaas: geregistreerd te #, #, boek #, blad #, vak #, ontvangen: # euro # cent (#  EUR);
f) hun wettelijk aandeel in de geheven registratierechten bedraagt respectievelijk # procent;
g) het door hun in het onder littera d bedoelde goed bekomen fracties zijn: # procent.
h) het onder littera a bedoelde en bij de voorafgaande akte verkochte onroerend goed diende hen tot hoofdverblijfplaats ten tijde van de onder littera d voormelde aankoop;
i) zij vestigen hun hoofdverblijfplaats op de plaats van het onder littera d bedoelde onroerend goed gevestigd binnen de door het voormelde wetsartikel bepaalde termijn.
De gevraagde teruggave kan gebeuren door overschrijving op rekening # op naam van #.
Voor waar en oprecht verklaard.

TERUGGAVE VAN REGISTRATIERECHTEN.
De koper#s :
1.vragen# toepassing van artikel 61 ten derde van het Wetboek van Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten :
2.verklaren# :
a)blijkens akte verleden voor notaris # te # op # hebben zij het volgende onroerend goed verkocht : #
b)dit onroerend goed diende hen tot hoofdverblijfplaats ten tijde van de verkoop.
c)Datzelfde onroerend goed hebben zij verkregen als volgt : ingevolge akte verleden voor notaris #, te # op #.
deze akten# vermelden# als registratierelaas : geregistreerd # blad, # verzendingen te Antwerpen, #elfde kantoor der registratie, op #, boek #, nummer #, vak #, ontvangen : # frank (#,- frank) de ontvanger (getekend) #.
d)#hun wettelijk aandeel in de voormelde geheven rechten bedraagt #honderd procent.
3.#zij vestigen hun hoofdverblijfplaats op de plaat van het blijkens deze akte gekochte onroerend goed binnen de door artikel 64-4 van het voormelde Wetboek bepaalde termijn.