law - sale - deed - 2008 : De Vlaams Belgische koopakte

Bepalingen inzake ruimtelijke ordening:
##(VOOR ALLE GEMEENTE MET PLAN EN VERGUNNINGENREGISTER)
Ondergetekende notaris vermeldt en informeert, met toepassing van de artikelen 137 en 139 Vlaams Decreet Ruimtelijke Ordening, zoals eveneens blijkt uit het stedenbouwkundig uittreksel dd. 01/09/2008:
- ## stedenbouwkundige vergunningen melden
- ## stedenbouwkundige bestemmming melden
- ## er werd #geen dagvaarding uitgebracht overeenkomstig artikelen 146 of 149 tot en met 151.
- ## het volgens artikel 85 §1 recht van voorkoop # niet van toepassing is
- ## lasten en voorwaarden vermelden van de verkavelingsvergunning indien er één is
Constructies opgericht voor negenentwintig maart negentienhonderd tweeënzestig of voor de definitieve vaststelling van het gewestplan worden vermoed vergund te zijn.
Voor de stad#gemeente # zijn de informatieverplichtingen opgelegd door de artikelen 137, 141 en 142 van het Decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, van toepassing.
Het integrale artikel 99 van het voormelde Decreet van achttien mei negentienhonderd  negenennegentig houdende de organisatie van de Ruimtelijke Ordening vermeldt letterlijk:
§ 1. Niemand mag zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning :
1° bouwen, op een grond één of meer vaste inrichtingen plaatsen, een bestaande vaste inrichting of bestaand bouwwerk afbreken, herbouwen, verbouwen of uitbreiden, met uitzondering van instandhoudings‑ of onderhoudswerken, die geen betrekking hebben op de stabiliteit ;
2° ontbossen in de zin van het bosdecreet van 13 juni 1990 ;
3° hoogstammige bomen vellen, alleenstaand, in groeps‑ of lijnverband, voorzover ze geen deel uitmaken van een bos in de zin van artikel 3, § 1, van het bosdecreet van 13 juni 1990, of geheel of gedeeltelijk kleine landschapselementen rooien, tenzij ze gelegen zijn in de gebieden die de Vlaamse regering daartoe aanwijst ;
4° het reliëf van de bodem aanmerkelijk wijzigen ;
5° een grond gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten voor :
a) het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, van allerhande materialen, materieel of afval ;
b) het parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens ;
c) het plaatsen van één of meer verplaatsbare inrichtingen die voor bewoning kunnen worden gebruikt, zoals woonwagens, kampeerwagens, afgedankte voertuigen, tenten ;
d) het plaatsen van één of meer verplaatsbare inrichtingen of rollend materieel die hoofdzakelijk voor publicitaire doeleinden worden gebruikt ;
6° het geheel of gedeeltelijk wijzigen van de hoofdfunctie van een onroerend bebouwd goed met het oog op een nieuwe functie, voorzover deze functiewijziging voorkomt op een door de Vlaamse regering op te stellen lijst van de vergunningsplichtige functiewijzigingen ;
7° in een gebouw het aantal woongelegenheden wijzigen die bestemd zijn voor de huisvesting van een gezin of een alleenstaande, ongeacht of het gaat om een eensgezinswoning, een etagewoning, een flatgebouw, een studio of een al dan niet gemeubileerde kamer ;
8° publiciteitsinrichtingen of uithangborden plaatsen of wijzigen ;
9° recreatieve terreinen aanleggen of wijzigen, waaronder een golfterrein, een voetbalterrein, een tennisveld, een zwembad.
Onder bouwen en plaatsen van vaste inrichtingen, zoals bedoeld in het eerste lid, 1°, wordt verstaan het oprichten van een gebouw of een constructie of het plaatsen van een inrichting, zelfs uit niet‑duurzame materialen, in de grond ingebouwd, aan de grond bevestigd of op de grond steunend omwille van de stabiliteit, en bestemd om ter plaatse te blijven staan, ook al kan het ook uit elkaar worden genomen, verplaatst of is het volledig ondergronds. Dit behelst ook het functioneel samenbrengen van materialen waardoor een vaste inrichting of constructie ontstaat, en het aanbrengen van verhardingen.
Onder instandhoudings‑ of onderhoudswerken die geen betrekking hebben op de stabiliteit, worden werken verstaan die het gebruik van het gebouw voor de toekomst ongewijzigd veilig stellen door het bijwerken, herstellen of vervangen van geërodeerde of versleten materialen of onderdelen.
Als hoogstammige boom zoals bedoeld in het eerste lid, 3°, wordt beschouwd elke boom die op een hoogte van 1 meter boven het maaiveld een stamomtrek van 1 meter heeft.
Als aanmerkelijke reliëfwijziging zoals bedoeld in het eerste lid, 4°, wordt onder meer beschouwd elke aanvulling, ophoging, uitgraving of uitdieping die de aard of functie van het terrein wijzigt.
Onverminderd het eerste lid, 5°, c, is geen stedenbouwkundige vergunning vereist voor het kamperen met verplaatsbare inrichtingen op een kampeerterrein in de zin van het decreet van 3 maart 1993 houdende het statuut van de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven.
§ 2. De Vlaamse regering kan de lijst vaststellen van de werken, handelingen en wijzigingen waarvoor, wegens hun aard en/of omvang, in afwijking van § 1, geen stedenbouwkundige vergunning vereist is.
§ 3. Een provinciale en een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening kunnen de vergunningsplichtige werken, handelingen en wijzigingen, genoemd in § 1, aanvullen. Ze kunnen ook voor de met toepassing van § 2 van vergunning vrijgestelde werken en handelingen de stedenbouwkundige vergunningsplicht invoeren."
#(enkel volgende 2 paragrafen indien gemeld decreet niet aanwezig is in de overeenkomst) Aangezien de onderhandse akte tussen partijen, die deze verkoopakte voorafgaat, niet beantwoordt aan de voorschriften van artikel 141 van het voormelde Decreet, wijst ondergetekende notaris minuuthouder de partijen op artikel 162 van dit decreet, dat de kopers toelaat de verkoop door de Rechtbank te laten vernietigen wegens inbreuk op de informatieplicht met betrekking tot de publiciteit en de onderhandse overeenkomst.
De kopers verklaren overeenkomstig het tweede lid van zelfde artikel 162 dergelijke vordering tot vernietiging niet meer te willen inroepen.  De kopers verklaren uitdrukkelijk te verzaken aan de vordering tot nietigverklaring op basis van een inbreuk op de informatieplicht.