law - sale - deed - 2008 : De Vlaams Belgische koopakte

Monumenten en stads‑ en dorpsgezichten
De verkopers verklaren uitdrukkelijk dat het goed, voorwerp van tegenwoordige akte geen monument, stads‑ of dorpsge­zicht is zoals bedoeld door het decreet van drie maart negentienhonderd zes en zeventig tot bescherming van monu­menten, stads‑ of dorpsgezichten, en dat het goed niet voorkomt op een voorontwerp of ontwerp van lijst van de voor bescherming vatbare monumenten, stads‑ en dorpsgezich­ten, noch op een register van beschermde monumenten, stads‑ en dorpsgezichten.