law - sale - deed - 2008

VOORLOPIGE TOEWIJZING :
Het jaar #, op    
Ten verzoeke zoals gezegd in het voorafgaande lastenkohier.
Nadat de verkoping op de gebruikelijke wijze was aangekon­digd en bekendgemaakt, zijn wij, Meester #, notaris met standplaats te Antwerpen, overgegaan in het Notarishuis te Antwerpen, Koningin Elisa­bethlei 10, eerst tot de voorlezing aan het vergaderd publiek van het kohier van lasten, bedingen en voorwaarden op dewelke deze verkoping plaats heeft, en onmiddellijk daarna tot de openbare te koop aanbieding van het goed daarin beschreven hetwelke na vele roepen voorlo­pig werd toegewezen als volgt :