De Belgisch notariele verkoopakte

Vlaanderen - Brussel - Wallonie

belgie1.jpg (28245 bytes)

Voor mij Notaris ....

zijn verschenen:

Vermelding van verkoper en koper: gehuwden, samenwonenden, minderjarigen, rechtspersonen, openbare instellingen, gefailleerde, beslagene, vreemdeling, ...

 

De verkopers verklaren verkocht te hebben aan de kopers, die het hierna beschreven onroerend goed in koop aanvaarden Hier aanwezig en uitdrukkelijk aanvaardende

Beschrijving van het verkochte goed: kadastrale gegevens volgens titel en thans, opmetingsplan

Oorsprong van eigendom

 

Algemene verkoopsvoorwaarden

Modaliteiten van verkoop: levering en vrijwaring

Overdracht van eigendomsrecht en risico's

Overdracht van genot: gebruik, lasten en belastingen

 

Bijzondere bepalingen omwille van de aard van het verkochte goed

Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw:
De verkopers verklaren uitdrukkelijk dat hun betreffende het verkochte geen enkele betekening werd gedaan in het kader van de besluiten en wetgeving op bescherming van monumenten, landschappen, stads- en dorpsgezichten.

Voorkooprecht: de pachter

Postinterventiedossier:
Op vraag van de instrumenterende notaris of er voor het hoger beschreven eigendom reeds een postinterventiedossier werd opgesteld, antwoorden de verkopers ontkennend, en bevestigen zij dat er aan dit eigendom reeds sinds één mei tweeduizend en één geen werken werden uitgevoerd door één of meerdere aannemers waarvoor een postinterventiedossier diende te worden opgesteld.

Gedwongen mede-eigendom: brief aan de syndicus

 

De prijs:

Wijze van betaling: witwaswet

Tussenkomst

Verklaringen pro fisco

Fiscale bepalingen: registratierechten: klein beschrijf, teruggave registratierechten, schatting pro fisco, aankoop door vastgoedhandelaar

Ontslag van ambtshalve inschrijving: De Heer Hypotheekbewaarder wordt uitdrukkelijk vrijgesteld ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van huidige akte, om welke reden ook.

Kosten van de akte

Woonstkeuze

Identificatie en identiteit van de partijen

Waarvan akte

Nadat de akte intergraal werd voorgelezen en toegelicht, hebben de partijen samen met mij, notaris, deze ondertekend.

Formaliteiten voorafgaand en na het verlijden van de akte

belgie1.jpg (28245 bytes)

2747.com / law / sale / deed

contact

De notariele akte

Notarieel recht

Het opstellen van notariele akten

Voorrechten en hypotheken

Beslagrecht

Burgerlijk recht

Meestal wordt eerst een zogenaamd compromis of onderhandse verkoopakte tussen koper en verkoper opgemaakt. Tussen hen is de verkoop daarmee geldig afgesloten.

Om de verkoop tegenstelbaar te maken aan derden, zal er enkele maanden later nog een notariele verkoopakte worden opgemaakt.