De notariele akte van verkoop uit de hand in Vlaanderen

Belgie - Brussel - Wallonie

belgie1.jpg (28245 bytes)

Bijzondere bepalingen omwille van de aard van het verkochte goed

RUIMTELIJKE ORDENING
De verkopers verklaren uitdrukkelijk dat hun betreffende het verkochte geen enkele betekening werd gedaan in het kader van de besluiten en wetgeving op bescherming van monumenten, landschappen, stads- en dorpsgezichten.
De verkopers verklaren dat zij geen kennis hebben van enige opname van voorschreven goed in de inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde gebouwen, of van leegstaande, verwaarloosde, ongeschikte en/of onbewoonbare woningen.
De verkopers verklaren dat het verkochte goed met geen enkel voorkeurrecht, voorkooprecht of recht van wederinkoop is bezwaard, ook niet zoals deze omschreven zijn in de Vlaamse wooncode.
Ondergetekende, minuuthoudende notaris, heeft partijen gewezen op de bepalingen van het Decreet houdende Organisatie van de Ruimtelijke Ordening (DORO) en meer in het bijzonder op de artikelen 141, 146 eerste lid, 4 en 162 van dit decreet. Het artikel 99 DORO bepaalt verder : ...

Brief aan de gemeente

BODEMSANERINGSDECREET
1) De verkopers verklaren dat in de bij deze verkochte privatieve kavel, alsmede in de gemeenschappelijke bestanddelen van het appartementsgebouw, bij hun weten geen inrichting is of was gevestigd en geen activiteit wordt of werd uitgeoefend die opgenomen is in de lijst van activiteiten en inrichtingen die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, zoals bedoeld in artikel 3 paragraaf 1 van het bodemsaneringsdecreet, en dat de overdracht van de gemeenschappelijke delen verbonden aan de bij deze verkochte privatieve delen geen overdracht van risicogrond betreft; 2) De verkopers verklaren met betrekking tot het verkochte goed niet op de hoogte te zijn van enige bodemverontreiniging of enig risico hiertoe, die schade kan berokkenen aan de kopers of aan derden, of die aanleiding kan geven tot saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen, of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen.

REGISTRATIERECHTEN
Vermindering.
De koper verklaart geen aanspraak te kunnen maken op vermindering van registratierechten zoals bepaald in de artikelen 53 en volgende van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, en evenmin op het abattement zoals bepaald in artikel 46 bis van dit wetboek.
Teruggave.
De verkoper verklaart geen aanspraak te kunnen maken op teruggave van registratierechten zoals bepaald in artikel 212 van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten.

klein beschrijf, abattement, meeneembaarheid door teruggave, meeneembaarheid door verrekening,

Formaliteiten voorafgaand en na het verlijden van de akte

belgie1.jpg (28245 bytes)

2747.com / law / sale / deed / Belgie

contact

De notariele akte

Notarieel recht

Het opstellen van notariele akten

Voorrechten en hypotheken

Beslagrecht

Burgerlijk recht

Meestal wordt eerst een zogenaamd compromis of onderhandse verkoopakte tussen koper en verkoper opgemaakt. Tussen hen is de verkoop daarmee geldig afgesloten.

Om de verkoop tegenstelbaar te maken aan derden, zal er enkele maanden later nog een notariele verkoopakte worden opgemaakt.