law - sale - energy

Besluit van 11 januari 2008 van de Vlaamse Regering


houdende de invoering van het energieprestatiecertificaat residentiële gebouwen bij verkoop en verhuur
en de uitvoering van de energieaudit

 inhoudstafel

Volledige wettekst

Enkele belangrijke stukken wettekst:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen


 Art. 1
   In dit besluit wordt verstaan onder:

 11° residentieel gebouw: een gebouw, bestemd voor individuele of collectieve huisvesting;

14° wooneenheid: elke eenheid in een residentieel gebouw die over de nodige woonvoorzieningen beschikt om autonoom te kunnen functioneren.


Afdeling II. Overdracht van het energieprestatiecertificaat residentiële gebouwen bij verkoop en verhuur


Art. 4

 Een eigenaar die een residentieel gebouw wil verkopen, moet over een energieprestatiecertificaat residentiële gebouwen beschikken.

De eigenaar moet op eenvoudig verzoek van een kandidaat-koper deze een geldig energieprestatiecertificaat kunnen voorleggen. Bij de verkoop van een residentieel gebouw draagt de eigenaar aan de koper een geldig energieprestatiecertificaat over.


Art. 5
   Een eigenaar die een residentieel gebouw wil verhuren, moet over een energieprestatiecertificaat residentiële gebouwen beschikken.
   De eigenaar moet op eenvoudig verzoek van een kandidaat-huurder een geldig energieprestatiecertificaat kunnen voorleggen. Bij het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst verstrekt de eigenaar van het gebouw de huurder een kopie van een geldig energieprestatiecertificaat.

Art. 6
   In afwijking van artikel 4, eerste lid en 5, eerste lid, kan de eigenaar van een residentieel gebouw of wooneenheid die al over een geldig energieprestatiecertificaat bij de bouw beschikt en dat slaat op het hele gebouw of de ganse wooneenheid, dat energieprestatiecertificaat gebruiken om te voldoen aan de verplichtingen, vermeld in artikel 4, tweede lid en artikel 5, tweede lid.

 ---------

Art. 19
   De minister bepaalt voor elk artikel de datum waarop het in werking treedt.

   Inwerkingtreding:  – art. 4 en 16, 2°: 1 november 2008 (art. 2, § 1 M.B. Vl. Reg. 21 augustus 2008 (B.S., 3 september 2008));
 – art. 5: 1 januari 2009 (art. 2, § 2 M.B. Vl. Reg. 21 augustus 2008 (B.S., 3 september 2008));
 – art. 6: 1 november 2008, voor wat betreft de verkoop van wooneenheden en 1 januari 2009, voor wat betreft de verhuur van wooneenheden (art. 2, § 3 M.B. Vl. Reg. 21 augustus 2008 (B.S., 3 september 2008)).