Aankoop van een eerste woning: abattement: vestiging hoofdverblijfplaats

VLAAMSE REGISTRATIERECHTEN - ABATTEMENT - VERPLICHTING TOT VESTIGING VAN DE HOOFDVERBLIJFPLAATS - AANKOOP VAN EEN BOUWGROND

Woning opgericht door een vennootschap - Opstalhouder
Het hoofdbestuur van het kadaster, de registratie en de domeinen (AKRED) heeft bevestigd dat de aankoop van een bouwgrond door een natuurlijke persoon van het abattement kan genieten als er op die grond een woning wordt opgericht door een vennootschap die een recht van opstal heeft verkregen op de grond, mits de koper-natuurlijke persoon, zijn hoofdverblijfplaats zal vestigen in die woning.

Dit geldt eveneens voor de koper-natuurlijke persoon van een bouwgrond waarop reeds ingevolge een recht van opstal door een derde een woning is opgericht, mits hij voldoet aan alle voorwaarden.

Wanneer daarentegen de koper van de bouwgrond tevens opstalhouder is, betekent dit dat de koper op het ogenblik van de aankoop van de grond reeds eigenaar is van een tot bewoning aangewend of bestemd onroerend goed en dat bijgevolg de uitsluitingsregel op hem toepasselijk is en kan de koper van de bouwgrond dus geen aanspraak maken op het abattement.

In al deze gevallen koopt de koper slechts een grond aan (en geen woning), zelfs indien er, op het ogenblik van aankoop, reeds een woning is opgericht door een opstalhouder.

Deze beslissingen gelden, ons inziens, mutatis mutandis inzake meeneembaarheid voor wat het nieuw aan te kopen onroerende goed betreft (A2) en de verplichting om er de hoofdverblijfplaats te vestigen.