Registratierecht in Vlaanderen op de aankoop van een eerste woning

 

Abattement bij aankoop van een eerste woning

Wanneer er 10 % registratierechten worden betaald, mag er 1.250 euro worden afgetrokken van deze rechten;

Wanneer er 5% registratierechten worden betaald, mag er 625 euro worden afgetrokken van deze rechten;

Omdat de eerste schijf van 12.500 euro niet belastbaar is indien de koper zijn eerste woning koop.

Tekst zoals in een notariėle akte

ABATTEMENT
De koper vraagt om toepassing van artikel 46 bis van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten (en derhalve niet om toepassing van de artikelen 61 en 212 bis van dit wetboek) en verklaart:
1. te voldoen aan de voorwaarde vermeld in artikel 46 bis, te weten elk of gezamenlijk op de datum van de overeenkomst tot koop voor de geheelheid geen eigenaar te zijn van een ander onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk tot bewoning is bestemd;
2. zich ertoe te verbinden zijn hoofdverblijfplaats te vestigen op de plaats van het gekochte goed binnen de door artikel 46 bis vereiste termijn, te weten binnen de twee respectievelijk drie jaar dezer naargelang het om een woning of een bouwgrond gaat.

Tekst van het Decreet

Na de zoveelste wijziging is dit de gecoordineerde versie in oktober 2002: 
Artikel 46bis. De heffingsgrondslag ten aanzien van de verkopingen, zoals bepaald in de artikelen 45 en 46, wordt verminderd met 12.500 euro in geval van zuivere […] aankoop van de geheelheid volle eigendom van een tot bewoning aangewend of bestemd onroerend goed door een of meer natuurlijke personen om er hun hoofdverblijfplaats te vestigen.
Het voordeel van de vermindering van de heffingsgrondslag overeenkomstig dit artikel kan niet gecombineerd worden met het voordeel van de verrekening bedoeld in § 4bis van deze afdeling of met het voordeel van de teruggave bedoeld in artikel 212bis.
Aan de vermindering van de heffingsgrondslag zijn de volgende voorwaarden verbonden.
1° Geen van de verkrijgers mag op de datum van de overeenkomst tot koop voor de geheelheid eigenaar zijn van een ander onroerend goed, dat geheel of gedeeltelijk tot bewoning is bestemd ; indien de aankoop geschiedt door meerdere personen mogen zij bovendien op vermelde datum gezamenlijk niet voor de geheelheid eigenaar zijn van een ander onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk tot bewoning is bestemd. Een perceel grond, stedenbouwkundig bestemd tot woningbouw wordt beschouwd als een onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk tot bewoning is bestemd ;
2° In de authentieke koopakte of in een verklaring onderaan op die akte gesteld moeten de verkrijgers :
a) uitdrukkelijk vermelden, op straffe van definitief verlies van het eraan verbonden voordeel, dat zij de toepassing van dit artikel vragen;
b) verklaren dat zij voldoen aan de voorwaarde vermeld in 1° van dit lid;
c) zich verbinden hun hoofdverblijfplaats te vestigen op de plaats van het aangekochte goed :
- indien het een woning betreft, binnen twee jaar na :
- ofwel de datum van de registratie van het document dat tot de heffing van het evenredig recht op de aankoop aanleiding geeft, wanneer dat document binnen de ervoor bepaalde termijn ter registratie wordt aangeboden ;
- ofwel de uiterste datum voor tijdige aanbieding ter registratie, wanneer het document dat tot de heffing van het evenredig recht op de aankoop aanleiding geeft wordt aangeboden na het verstrijken van de daarvoor bepaalde termijn ;
- indien het een bouwgrond betreft, binnen drie jaar na dezelfde datum.
In geval de verklaring bedoeld in 2°, b), van het derde lid onjuist wordt bevonden, zijn de verkrijgers ondeelbaar gehouden tot betaling van de aanvullende rechten over het bedrag waarmee de heffingsgrondslag werd verminderd, en van een boete gelijk aan die aanvullende rechten.
Dezelfde aanvullende rechten en boete zijn ondeelbaar verschuldigd door de verkrijgers indien geen van hen de in 2° c) van het derde lid bedoelde verbintenis naleeft. Komen sommige verkrijgers die verbintenis niet na dan worden de aanvullende rechten en de boete, waartoe zij ondeelbaar gehouden zijn, bepaald naar verhouding van hun wettelijk aandeel in de aankoop. Evenwel is de boete niet verschuldigd indien de niet-naleving van de bedoelde verbintenis het gevolg is van overmacht.

1 FEBRUARI 2002. - Decreet houdende wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten (1)

Zoals verschenen in het Belgisch Staatsblad van 28 februari 2002

Art. 6. In hetzelfde Wetboek wordt, voor wat het Vlaamse Gewest betreft, een artikel 46bis ingevoegd luidende :

" Artikel 46bis. De heffingsgrondslag ten aanzien van de verkopingen, zoals bepaald in de artikelen 45 en 46, wordt verminderd met 12.500 euro in geval van zuivere aankoop van de geheelheid volle eigendom van een tot bewoning aangewend of bestemd onroerend goed door een of meer natuurlijke personen om er hun hoofdverblijfplaats te vestigen.
Het voordeel van de vermindering van de heffingsgrondslag overeenkomstig dit artikel kan niet gecombineerd worden met het voordeel van de verrekening bedoeld in § 4bis van deze afdeling of met het voordeel van de teruggave bedoeld in artikel 212bis.
Aan de vermindering van de heffingsgrondslag zijn de volgende voorwaarden verbonden.
1° Geen van de verkrijgers mag op de datum van de overeenkomst tot koop voor de geheelheid eigenaar zijn van een ander onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk tot bewoning is bestemd; indien de aankoop geschiedt door meerdere personen mogen zij bovendien op vermelde datum gezamenlijk niet voor de geheelheid eigenaar zijn van een ander onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk tot bewoning is bestemd;
2° In de authentieke koopakte of in een verklaring onderaan op die akte gesteld moeten de verkrijgers :
a) uitdrukkelijk vermelden, op straffe van definitief verlies van het eraan verbonden voordeel, dat zij de toepassing van dit artikel vragen;
b) verklaren dat zij voldoen aan de voorwaarde vermeld in 1° van dit lid;
c) zich verbinden hun hoofdverblijfplaats te vestigen op de plaats van het aangekochte goed :
- binnen de twee jaar na de datum van de authentieke akte van aankoop indien het een woning betreft;
- binnen drie jaar na dezelfde datum, indien het een bouwgrond betreft.
In geval de verklaring bedoeld in 2°, b), van het derde lid onjuist wordt bevonden, zijn de verkrijgers ondeelbaar gehouden tot betaling van de aanvullende rechten over het bedrag waarmee de heffingsgrondslag werd verminderd, en van een boete gelijk aan die aanvullende rechten.
Dezelfde aanvullende rechten en boete zijn ondeelbaar verschuldigd door de verkrijgers indien geen van hen de in 2° c) van het derde lid bedoelde verbintenis naleeft. Komen sommige verkrijgers die verbintenis niet na dan worden de aanvullende rechten en de boete, waartoe zij ondeelbaar gehouden zijn, bepaald naar verhouding van hun wettelijk aandeel in de aankoop. Evenwel is de boete niet verschuldigd indien de niet-naleving van de bedoelde verbintenis het gevolg is van overmacht. ".

Tontine

Het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2002 voorziet, inzake registratierechten, in de volgende wijzigingen :

- De vereiste van een "eenvoudige" aankoop (voorwaarde voor abattement of meeneembaarheid) en een eenvoudige verkoop (voorwaarde voor meeneembaarheid) zou vanaf 1 juli 2002 worden geschrapt.

Een aan- of verkoop met een tontinebeding of een beding van wederinkoop zullen dus, in de nabije toekomst, toch kunnen genieten van de Vlaamse gunstmaatregelen.

 

Volgende bladzijde >>

rechtinbelgie@2747.com