Examen 2001: Consultaties - Clausules

VRAGENLIJST nr IV - CONSULTATIES - CLAUSULES - Deze vragenlijst bevat 4 vragen. Elke beantwoorde vraag telt voor 5 punten. Totaal vvor deze vragenlijst : 20 punten. Geef uw antwoorden in de hiervoor voorziene vakjes.

IV.1. Ingevolge de op pensioenstelling van Koen Demolder heeft hij zijn woning te Hasselt (goed gerfd in de nalatenschap van zijn vader) ) op compromis verkocht voor de prijs van 20.000.000 BEF. Samen met zijn echtgenote, Hilde Huytings, koopt hij nu een nieuw appartement te Etterbeek (in opbouw) onder het BTW-stelsel, voor de prijs van 14.000.000 BEF, waarvan 1.050.000 BEF voor de grond en 12.950.000 BEF voor de gebouwen. Zij hebben vier meerderjarige dochters (Els, Paola, Betsy en Adriana); de familiale verstandhouding is opperbest.
    De heer Demolder heeft in het tijdschrift "Goedkoper" iets gelezen over successieplanning en het voorkomen van hoge successierechten en heeft, in navolging van de raadgeving van de auteur van het artikel, geopteerd voor een aankoop op naam van hemzelf en zijn echtgenote voor het vruchtgebruik, en op naam van zijn dochters voor de blote eigendom, ieder voor n/vierde onverdeeld deel. Dit werd reeds vermeld in de compromis.
    De compromis bevat ook alle door de Wet Breyne opgelegde gegevens en verklaringen. Bij de ondertekening van de compromis werd een voorschot van 1.000.000 BEF betaald
    Koen Demolder komt U zijn twee compromissen (verkoop en aankoop) overhandigen en laat het aan U over om de zaak "voor het beste te regelen".

A.    Hoe wordt deze verrichting best practisch verwezenlijkt ?

B.    Welke zijn de eventuele gevolgen op het vlak van de successierechten en welke  voorzorgsmaatregelen dienen hieromtrent genomen te worden?

---------------------------------------------------------

Antwoord:

praktische realisatie:

1. Splitsing van de prijs Vruchtgebruik / Blote eigendom

2. Handgift van de nodige fondsen: aangetekende brief met bevestiging van de animus donandi

3. Splitsing van de prijs in de akte + van de kosten. - Goed vermelden hoe betaling gebeurt:

B. Gevolgen: Partijen verwittigen dat zij de bewijzen moeten bijhouden en dat de vruchtgebruikers effectief hun vruchtgebruik moeten uitoefenen.

 

 

Dus: 1) de aankoop van de blote eigendom door de kinderen dient te gebeuren met hun "eigen fondsen"