verdeling
Burgerlijk Wetboek: Boek 3 - Titel VI. : Koop:  Hoofdstuk VII. - Veiling van onverdeelde goederen

Art. 1686. Indien een zaak die aan verscheidene personen gemeenschappelijk toebehoort, niet gevoeglijk en zonder verlies verdeeld kan worden,
  Of indien, bij een minnelijke verdeling van gemeenschappelijke goederen, zich daaronder enkele goederen bevinden die geen van de deelgenoten kan of wil nemen,
  Geschiedt de verkoop bij opbod en de prijs wordt onder de medeëigenaars verdeeld.

Art. 1687. Ieder medeëigenaar kan eisen dat ook vreemden tot de veiling van onverdeelde goederen worden opgeroepen; zij moeten worden opgeroepen, wanneer een van de medeëigenaars minderjarig is.

Art. 1688. De wijze en de vormen volgens welke de veiling van onverdeelde goederen moet geschieden, worden in de titel Erfenissen en in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bepaald.

Wetsgeschiedenis