Informatie bij koop-verkoop

2000 - 2006

De reden waarom van een verkoop van onroerend goed een notariele akte wordt gemaakt, is om een overschrijving te kunnen bekomen op het hypotheekkantoor. Zonder die overschrijving is de verkoop immers niet tegenwerpelijk aan derden die te goeder trouw zijn. (art. 1 en 2 Hypotheekwet).

De notaris moet van de ondertekening van de akte melding maken in het slot van de akte (art. 14 notariswet).
De notaris moet plaats en datum van het verlijden van de akte in de akte vermelden (art. 12 tweede lid notariswet)
De notaris moet de koop-verkoopakte opmaken in minuut (art. 20 notariswet)