Verzekering bij de koop-verkoopovereenkomst

Verzekering aangeboden door het Belgisch notariaat

Clausule op te nemen in de verkoopsovereenkomst

CLAUSULE VERZEKERING :
    De koper erkent dat de notaris die de verkoopovereenkomst heeft opgesteld en waarvan de naam ten hoofde voorkomt, hem op de hoogte gebracht heeft van een ongevallen-verzekering onderschreven bij de C.V. Verzekeringen van het Notariaat ingevolge een polis op naam van de notaris en waarvan de hoofdkenmerken hierna weergegeven worden:
- de verzekering is kosteloos voor de koper;
- verzekerd risico : overlijden door ongeval ;
- verzekerde personen : kopers natuurlijke personen ;
- verzekerd kapitaal : bedrag van de koopprijs vermeerderd met de kosten, rechten en erelonen van de overdracht, onder aftrek van de bedragen die reeds betaald werden voor dat het risico zich voordeed en met uitsluiting van de bijkomende rechten en boeten als gevolg aan een door het bestuur van de registratie vastgestelde meerwaarde ;
- algemene beperking : vijf miljoen frank per gebeurtenis die aanleiding geeft tot de waarborg, welke ook het aantal afgesloten verkoopsovereenkomsten zij ;
- duur van de dekking : vanaf het ondertekenen van de verkoopovereenkomst tot aan de ondertekening van de authentieke akte van aankoop met een maximum duur van vier maanden na de ondertekening van de verkoopovereenkomst of de verwezenlijking van de schorsende voorwaarden die in de verkoopovereenkomst zouden voorkomen.
    Indien het overlijden zich voordoet in deze periode van vier maanden, moet de authentieke akte verleden worden binnen de vier maanden die op het overlijden volgen.
    Opgemaakt in zoveel dubbels als partijen ten kantore van notaris (voornaam, naam), te  Antwerpen, (straat, nr), op

De toepassingsvoorwaarden

- De verkoopsovereenkomst moet opgesteld zijn door de notaris en ondertekend door de kopers in aanwezigheid van de notaris of één van zijn medewerkers. Dit feit moet in de overeenkomst vermeld worden.

- De verkoopsovereenkomst moet het zegel of de stempel van de notaris dragen en gedateerd zijn.

- De verkoopsovereenkomst moet het voorwerp uitmaken van de storting van een voorschot of waarborg, vastgesteld door een kwijting afgeleverd door het notariskantoor en dat tenminste 5% bedraagt van de overeengekomen prijs;

- De verkoopsovereenkomst moet ondertekend zijn door de kopers zelf of door een volmachtdrager, die optreedt ingevolge een volmacht die de clausules en voorwaarden van de verzekering bevat.

- De kopers moeten natuurlijke personen zijn die zich, door een koopovereenkomst, verbonden hebben het voorwerp van deze overeenkomst te kopen;