De koop akte

Belgische wetgeving inzake de koopakte

Burgerlijk Recht
Burgerlijk Wetboek: Boek 3 - Titel VI. : Koop
Hypotheekwet: Hoofdstuk XI. - Vermelding van de partijen en van de onroerende goederen
Woningbouwwet van 9 juli 1971

Fiscaal recht
Wetboek Registratierechten: Hoofdstuk IV. - Vaststelling van de rechten : Afdeling I : Overdrachten onder bezwarende titel van onroerende goederen

Wetboek van de inkomstenbelastingen : Vestiging en invordering van de belastingen : Rechten en voorrechten van de Schatkist inzake invordering : Afdeling IV : Aansprakelijkheid en plichten van sommige ministeriële officieren, openbare ambtenaren en andere personen

Administratief recht


Vlaanderen - Brussel - Wallonie