koop-verkoop tussen echtgenoten

Het is verboden om tussen echtgenoten een koop-verkoopovereenkomst te sluiten.

Art. 1595. Tussen echtgenoten kan geen koopcontract worden aangegaan, dan in de (vier) volgende gevallen :

1 Wanneer een van de echtgenoten aan de andere echtgenoot, van wie hij gerechtelijk gescheiden is, goederen overdraagt tot voldoening van diens rechten

2 Wanneer de overdracht die de man doet aan zijn vrouw, zelfs als hij van haar niet gescheiden is, een wettige oorzaak heeft, zoals de wederbelegging van haar vervreemde onroerende goederen of van penningen die haar toebehoren, indien die onroerende goederen of penningen niet in de gemeenschap vallen;

3 Wanneer de vrouw aan haar man goederen overdraagt tot betaling van een geldsom die zij hem als huwelijksgoed beloofd heeft, en er geen gemeenschap van goederen is;

(4 Wanneer een der echtgenoten op een openbare verkoping of met machtiging van de rechter het aandeel inkoopt van de andere echtgenoot in een goed dat onverdeeld tussen hen is.)

Behoudens echter, in deze (vier) gevallen, de rechten van de erfgenamen van de contracterende partijen, indien er onrechtstreeks bevoordeling is.

 

Wetsvoorstel ingediend door notaris O. de Clippele tot wijziging van de artikelen 1469 en 1595 B.W. en van artikel 1253quater G.Wb. wat betreft de verkoop tussen echtgenoten.
Door het groot aantal vragen gesteld aan het consultatiecentrum stelt C. De Busschere vast dat de verkoop tussen echtgenoten bij de notaris zeer rele problemen meebrengt, in het bijzonder wat betreft de uitzonderingsgevallen inzake overdracht.
Zowel in Frankrijk als in Nederland is het verbod van verkoop tussen echtgenoten afgeschaft. Het probleem wordt behandeld in het CSW. Prof. M. Coene, rapporteur in dit dossier, is evenwel voorstander om dit verbod te behouden.