notariele deontologie
Regels inzake de bemiddeling door de notarissen betreffende de minnelijke of gerechtelijke verkoop van onroerende goederen


Contract

Art. 2. § 1. De notaris moet zich door de eigenaar van het te verkopen goed of door diens vertegenwoordiger schriftelijk laten mandateren. De verkoopsopdracht bevat minimaal de volgende vermeldingen :
1° de modaliteiten van de verkoop;
2° de wijze waarop publiciteit voor de verkoop zal worden gevoerd alsmede een raming van de daaraan verbonden kosten;
3° het bemiddelingsloon en de voorwaarden waaronder dit loon verschuldigd zal zijn;
4° een verklaring van de eigenaar of diens vertegenwoordiger waaruit blijkt dat hij al dan niet een gelijkaardige opdracht aan een derde heeft toevertrouwd.

§ 2. Bij ontstentenis van een schriftelijke opdracht die aan de voorwaarden van paragraaf 1 beantwoordt, mag de notaris geen loon aanrekenen voor het door hem gepresteerde bemiddeling, zelfs al kwam de verkoping dankzij zijn optreden tot stand.
Mocht er op vrijwillige grondslag een bemiddelingsloon betaald worden aan de notaris, dan kan dit niet teruggevorderd worden. De opdrachthoudende notaris mag in elk geval aan de eigenaar de terugbetaling vragen van de kosten waarvan sprake in artikel 4 die hij eventueel op verzoek van de eigenaar heeft gedaan en waarvan hij kan bewijzen dat hij ze heeft voorgeschoten.


14 november 2006. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van regels inzake de bemiddeling door de notarissen betreffende de minnelijke of gerechtelijke verkoop van onroerende goederen