notariele deontologie
Regels inzake de bemiddeling door de notarissen betreffende de minnelijke of gerechtelijke verkoop van onroerende goederen


Duur

Art. 3. De notaris kan maar belast worden met een bemiddelingsopdracht voor een maximum duur van 6 maanden, zonder stilzwijgende verlenging. Na deze termijn zal, in voorkomend geval, de opdracht opnieuw schriftelijk bevestigd moeten worden.
De opdracht kan op elk ogenblik door de notaris of door de eigenaar beëindigd worden bij een ter post aangetekend schrijven, en met inachtneming van een opzegtermijn van vijftien dagen.
In dergelijk geval doet de notaris onmiddellijk het nodige om elke vorm van publiciteit stop te zetten.


14 november 2006. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van regels inzake de bemiddeling door de notarissen betreffende de minnelijke of gerechtelijke verkoop van onroerende goederen