notariele deontologie
Regels inzake de bemiddeling door de notarissen betreffende de minnelijke of gerechtelijke verkoop van onroerende goederen


Kosten

Art. 4. § 1. Het bemiddelingsloon dat aan de notaris is verschuldigd ingeval de verkoop door zijn tussenkomst is afgesloten en zolang de opdracht niet werd opgezegd), wordt vrij overeengekomen tussen de eigenaar en de notaris op het ogenblik dat de schriftelijke opdracht zoals bedoeld onder artikel 2 ondertekend wordt, en zal in geen geval hoger liggen dan 2 % van de verkoopprijs (onverminderd de terugbetaling van de kosten en voorschotten.

§ 2. Bij het verstrijken van de termijn waarvoor de opdracht werd gegeven of indien het contract beëindigd wordt, vooraleer de koop gesloten is, vordert de notaris van de eigenaar de terugbetaling van de publiciteits- en aanplakkingskosten en van andere uitgaven zoals bezoeken, expertise, kosten voor onderzoek,... die hij voorgeschoten heeft op voorlegging van de passende bewijsstukken. De notaris mag geen bemiddelingsloon van de eigenaar vorderen, tenzij de koop uiteindelijk gesloten wordt met een kandidaat die zich bij het notariskantoor had aangemeld vooraleer het contract werd opgezegd of beëindigd.

§ 3. Dit bemiddelingsloon en de kosten en voorschotten die gemaakt werden om het goed te koop te stellen, worden uitsluitend door de verkoper gedragen en zullen aan de notaris betaald worden ten laatste op de dag dat de verkoopakte wordt verleden.


14 november 2006. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van regels inzake de bemiddeling door de notarissen betreffende de minnelijke of gerechtelijke verkoop van onroerende goederen