Model van een koop-verkoop overeenkomst

belgie1.jpg (28245 bytes)

TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN:

1)

Hierna genoemd "de verkopers".

2)

Hierna genoemd "de kopers".

Is het volgende overeengekomen :

De verkopers verklaren bij deze te verkopen aan de kopers, die aanvaarden :

BESCHRIJVING VAN HET EIGENDOM :

 

ALGEMENE VOORWAARDEN :

1) Het eigendom wordt verkocht :

- voor vrij en onbelast van alle schulden, inschrijvingen,

voorrechten en rechten van hypotheek hoegenaamd;

- in de staat waarin het zich thans bevindt en ondermeer zonder waarborg van maat of oppervlakte, met alle zichtbare en verborgen gebreken, met alle erfdienstbaarheden, ook al zijn deze niet bekend en met alle gemeenschappen;

- onder al de voorwaarden vermeld in de eigendomstitels van de verkopers.

2) Indien het verkochte eigendom mocht onderworpen zijn aan gehele of gedeeltelijke onteigening, lijnrichting betreffende voorbouw of achterbouw, urbanisatievereisten of welkdanige overheidsbesluiten of reglementen, zullen de kopers zich moeten gedragen naar al de voorschriften ervan, zonder voor verlies van grond, weigering van toelating tot bouwen of welke andere reden ook, enig verhaal tegen de verkopers te kunnen uitoefenen.

3) De bestaande verzekeringspolissen zullen door de verkopers in voege gehouden worden tot en met de dag der authentieke akte.

De kopers dienen de nodige verzekeringspolissen af te sluiten uiterlijk vanaf de authentieke akte, nochtans moeten zij de eventuele beschikkingen van een basisakte naleven.

4) Van het op heden niet verhuurde eigendom of delen ervan zullen de kopers het genot en gebruik bekomen vanaf de volledige betaling van de koopprijs en de kosten, door het vrij gebruik

Wat het verhuurde eigendom of delen ervan betreft, zullen de kopers het genot ervan bekomen door het innen der huurgelden vanaf de eerste vervaldag volgend op de volledige betaling van de koopprijs en de kosten.

Om in het vrij gebruik te treden van de goederen en de huur ervan te doen ophouden zullen de kopers zich moeten gedragen naar 's lands wetten en plaatselijke gebruiken, zonder tussenkomst noch verantwoordelijkheid vanwege de verkopers.

De kopers verklaren volledig op de hoogte te zijn van de voorwaarden van verhuring van de goederen voorwerp dezer verkoping.

Nochtans zullen de kopers alle rechten mogen uitoefenen welke door de bestaande wetten aan verkrijgers toegekend zijn; de kopers in deze verklaren zich uitdrukkelijk dienaangaande alle rechten voor te behouden.

5) De onroerende voorheffing, alle belastingen en taksen zullen door de kopers betaald worden vanaf de ingenottreding.

6) Alle bestratingskosten, kosten van verharding, riolering, verlichting, aanbrengen van waterleiding en dergelijke voor de tot op heden uitgevoerde werken zijn voor rekening van de verkopers. Deze voor de vanaf heden uitgevoerde werken zijn voor rekening van de kopers, zelfs indien deze kosten reeds ingekohierd werden en of worden ingekohierd op naam van de verkopers of de vorige eigenaars.

7) De notariële akte zal verleden worden door de zorgen van Notaris .... te ..., door alle partijen aangesteld, uiterlijk op

De kosten van deze akte, alsook eventueel de kosten van opmeting en plan zijn ten laste van de kopers.

8. PRIJS :

Deze verkoping is gedaan en aangenomen voor de prijs van

welke som de kopers zich verplichten te betalen :

a)

op het ogenblik van de ondertekening van tegenwoordige verkoopsovereenkomst. Waarover kwijting.

b) het saldo of

uiterlijk op

Ingeval van niet-naleving door de kopers van de bij deze aangegane verbintenissen, zal deze verkoping van rechtswege ontbonden zijn en komt er, zonder afbreuk aan de bepalingen van deze overeenkomst, van rechtswege en zonder tussenkomst van de rechter en zonder aanmaning, een schadevergoeding toe aan de verkopers van 20 % op de koopprijs voor onbeschikbaarheid van de eigendom(men); dit door eenvoudig schrijven door de of één der eigenaars aan de kontraktant(en) gericht. De verkopers behouden zich nochtans het recht voor de gedwongen uitvoering van deze overeenkomst te vervolgen.

Ingeval van vertraging in betaling zal er door de kopers een nalatigheidsintrest verschuldigd zijn op de nog verschuldigde koopprijs van % 's jaars, zonder afbreuk te doen aan de eisbaarheid.

9. BODEMATTEST :

I. Betreffende de grond verklaren de verkopers dat , bij hun weten :

a. de grond niet verontreinigd is.

b. op de grond geen inrichting gevestigd is of was, waarop een activiteit wordt of werd uitgeoefend, opgenomen in de door de Vlaamse regering opgestelde lijst van inrichtingen en aktiviteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, noch vergunnings- of meldingsplichtig is krachtens het milieuvergunningsdecreet

c. de grond niet het voorwerp uitmaakt of heeft uitgemaakt van een oriënterend bodemonderzoek, uitgevoerd op eigen initiatief of ambtshalve door OVAM, noch van een beschrijvend bodemonderzoek, een bodemsaneringsproject, bodemsaneringswerken, gebruiksbeperkingen, voorzorgstoezicht, of andere maatregelen opgelegd door OVAM dienaangaande, noch van een aanvraag of een ontwerp tot onteigening.

d. geen attest van OVAM ontvangen te hebben waaruit blijkt dat de grond het voorwerp vormt van een dossier betreffende verontreiniging ervan.

e. De verkopers verklaren verder dat zij op

voor het sluiten van deze overeenkomst een bodemattest hebben aangevraagd bij OVAM en de kopers van de inhoud ervan op de hoogte hebben gesteld, wat deze bevestigen.

f. De inhoud van het bodemattest afgeleverde door OVAM, op

luidt als volgt : "Voor dit kadastraal perceel zijn geen gegevens beschikbaar in het register van verontreinigde gronden omdat er geen gegevens beschikbaar zijn bij de OVAM."

II. De verkopers verklaren dat er in het verkochte goed geen ondergrondse stookolietank aanwezig is.

10. RUIMTELIJKE ORDENING :

De verkopers verklaren uitdrukkelijk dat hun betreffende het verkochte geen enkele betekening werd gedaan in het kader van de besluiten en wetgeving op bescherming van monumenten, landschappen, stads- en dorpsgezichten.

De verkopers verklaren dat zij geen kennis hebben van enige opname van voorschreven goed in de inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde gebouwen, of van leegstaande, verwaarloosde, ongeschikte en/of onbewoonbare woningen.

De verkopers verklaren dat het verkochte goed met geen enkel voorkeurrecht, voorkooprecht of recht van wederinkoop is bezwaard, ook niet zoals deze omschreven zijn in de Vlaamse wooncode.

Het artikel 99 DORO bepaalt :

§ 1. Niemand mag zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning :

1° bouwen, op een grond één of meer vaste inrichtingen plaatsen, een bestaande vaste inrichting of bestaand bouwwerk afbreken, herbouwen, verbouwen of uitbreiden, met uitzondering van instandhoudings- of onderhoudswerken die geen betrekking hebben op de stabiliteit;

[2° ontbossen in de zin van het bosdecreet van dertien juni negentienhonderd negentig van alle met bomen begroeide oppervlakten bedoeld in artikel 3, § 1 en § 2 van dat decreet;]

[3° hoogstammige bomen vellen, alleenstaand, in groeps- of lijnverband, voorzover ze geen deel uitmaken van met bomen begroeide oppervlakten in de zin van artikel 3, § 1 en § 2, van het bosdecreet van dertien juni negentienhonderd negentig;]

4° het reliëf van de bodem aanmerkelijk wijzigen;

5° een grond gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten voor:a) het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, van allerhande materialen, materieel of afval;

b) het parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens;

c) het plaatsen van één of meer verplaatsbare inrichtingen die voor bewoning kunnen worden gebruikt, zoals woonwagens, kampeerwagens, afgedankte voertuigen, tenten;

d) het plaatsen van één of meer verplaatsbare inrichtingen of rollend materieel die hoofdzakelijk voor publicitaire doeleinden worden gebruikt;

6° het geheel of gedeeltelijk wijzigen van de hoofdfunctie van een onroerend bebouwd goed met het oog op een nieuwe functie, voorzover deze functiewijziging voorkomt op een door de Vlaamse regering op te stellen lijst van de vergunningsplichtige functiewijzigingen;

7° in een gebouw het aantal woongelegenheden wijzigen die bestemd zijn voor de huisvesting van een gezin of een allenstaande, ongeacht of het gaat om een eensgezinswoning, een etagewoning, een flatgebouw, een studio of een al dan niet gemeubileerde kamer;

8° publiciteitsinrichtingen of uithangborden plaatsen of wijzigen;

9° recreatieve terreinen aanleggen of wijzigen, waaronder een golfterrein, een voetbalterrein, een tennisveld, een zwembad.

Onder bouwen en plaatsen van vaste inrichtingen, zoals bedoeld in het eerste lid, 1°, wordt verstaan het oprichten van een gebouw of een constructie of het plaatsen van een inrichting, zelfs uit niet-duurzame materialen, in de grond ingebouwd, aan de grond bevestigd of op de grond steunend omwille van de stabiliteit, en bestemd om ter plaatse te blijven staan, ook al kan het ook uit elkaar worden genomen, verplaatst of is het volledig ondergronds. Dit behelst ook het functioneel samenbrengen van materialen waardoor een vaste inrichting of constructie ontstaat, en het aanbrengen van verhardingen.

Onder instandhoudings- of onderhoudswerken, die geen betrekking hebben op de stabiliteit, zoals bedoeld in het eerste lid, 1°, worden werken verstaan die het gebruik van het gebouw voor de toekomst ongewijzigd veilig stellen door het bijwerken, herstellen of vervangen van geërodeerde of versleten materialen of onderdelen. [Hieronder kunnen geen werken begrepen worden die betrekking hebben op de constructieve elementen van het gebouw, zoals:

1° vervangen van dakgebintes of dragende balken van het dak, met uitzondering van plaatselijke herstellingen;

2° geheel of gedeeltelijk herbouwen of vervangen van buitenmuren, zelfs met recuperatie van de bestaande stenen.]

Als hoogstammige boom, zoals bedoeld in het eerste lid, 3°, wordt beschouwd elke boom die op een hoogte van één meter boven het maaiveld een stamomtrek van één meter heeft.

Als aanmerkelijke reliëfwijziging, zoals bedoeld in het eerste lid, 4°, wordt onder meer beschouwd elke aanvulling, ophoging, uitgraving of uitdieping die de aard of functie van het terrein wijzigt.

Onverminderd het eerste lid, 5°, c, is geen stedenbouwkundige vergunning vereist voor het kamperen met verplaatsbare inrichtingen op een kampeerterrein in de zin van het decreet van drie maart negentienhonderd drieënnegentig houdende het statuut van de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven.

§ 2. De Vlaamse regering kan de lijst vaststellen van de werken, handelingen en wijzigingen waarvoor, wegens hun aard en/of omvang, in afwijking van § 1, geen stedenbouwkundige vergunning vereist is.

§ 3. Een provinciale en een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening kunnen de vergunningsplichtige werken, handelingen en wijzigingen, genoemd in § 1, aanvullen. Ze kunnen ook voor de met toepassing van § 2 van vergunning vrijgestelde werken en handelingen de stedenbouwkundige vergunningsplicht invoeren.

11. CLAUSULE VERZEKERING :

De koper erkent dat de notaris die de verkoopovereenkomst heeft opgesteld en waarvan de naam ten hoofde voorkomt, hem op de hoogte gebracht heeft van een ongevallen-verzekering onderschreven bij de C.V. Verzekeringen van het Notariaat ingevolge een polis op naam van de notaris en waarvan de hoofdkenmerken hierna weergegeven worden:

- de verzekering is kosteloos voor de koper;

- verzekerd risico : overlijden door ongeval ;

- verzekerde personen : kopers natuurlijke personen ;

- verzekerd kapitaal : bedrag van de koopprijs vermeerderd met de kosten, rechten en erelonen van de overdracht, onder aftrek van de bedragen die reeds betaald werden voor dat het risico zich voordeed en met uitsluiting van de bijkomende rechten en boeten als gevolg aan een door het bestuur van de registratie vastgestelde meerwaarde ;

- algemene beperking : vijf miljoen frank per gebeurtenis die aanleiding geeft tot de waarborg, welke ook het aantal afgesloten verkoopsovereenkomsten zij ;

- duur van de dekking : vanaf het ondertekenen van de verkoopovereenkomst tot aan de ondertekening van de authentieke akte van aankoop met een maximum duur van vier maanden na de ondertekening van de verkoopovereenkomst of de verwezenlijking van de schorsende voorwaarden die in de verkoopovereenkomst zouden voorkomen.

Indien het overlijden zich voordoet in deze periode van vier maanden, moet de authentieke akte verleden worden binnen de vier maanden die op het overlijden volgen.

BIJZONDERE VOORWAARDEN :

 

Opgemaakt in zoveel dubbels als partijen ten kantore van Notaris

, te                ,                            ,

op

belgie1.jpg (28245 bytes)

Volgende bladzijde >>