belgie1.jpg (28245 bytes)

 

Model verkoopsovereenkomst appartement in Vlaanderen

TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN :
    1)


    Hierna genoemd "de verkopers".
    2)


    Hierna genoemd "de kopers".
    Is het volgende overeengekomen :
    De verkopers verklaren bij deze te verkopen aan de kopers, die aanvaarden :
    BESCHRIJVING VAN HET EIGENDOM :
   


    ALGEMENE VOORWAARDEN :
    1) Het eigendom wordt verkocht :
    - voor vrij en onbelast van alle schulden, inschrijvingen,
voorrechten en rechten van hypotheek hoegenaamd;
    - in de staat waarin het zich thans bevindt en ondermeer zonder waarborg van maat of oppervlakte, met alle zichtbare en verborgen gebreken, met alle erfdienstbaarheden, ook al zijn deze niet bekend en met alle gemeenschappen;
    - onder al de voorwaarden vermeld in de eigendomstitels van de verkopers.
    2) Indien het verkochte eigendom mocht onderworpen zijn aan gehele of gedeeltelijke onteigening, lijnrichting betreffende voorbouw of achterbouw, urbanisatievereisten of welkdanige overheidsbesluiten of reglementen, zullen de kopers zich moeten gedragen naar al de voorschriften ervan, zonder voor verlies van grond, weigering van toelating tot bouwen of welke andere reden ook, enig verhaal tegen de verkopers te kunnen uitoefenen.
    3) Van het op heden niet verhuurde eigendom zullen de kopers het genot en gebruik bekomen vanaf de volledige betaling van de koopprijs en de kosten, door het vrij gebruik
    4) De onroerende voorheffing, alle belastingen en taksen zullen door de kopers betaald worden vanaf de ingenottreding.
    5) Alle bestratingskosten, kosten van verharding, riolering, verlichting, aanbrengen van waterleiding en dergelijke voor de tot op heden uitgevoerde werken zijn voor rekening van de verkopers. Deze voor de vanaf heden uitgevoerde werken zijn voor rekening van de kopers, zelfs indien deze kosten reeds ingekohierd werden en of worden ingekohierd op naam van de verkopers of de vorige eigenaars.   
    6) De notariële akte zal verleden worden door de zorgen van Notaris ... te ..., door alle partijen aangesteld, uiterlijk op
    De kosten van deze akte, alsook eventueel de kosten van opmeting en plan zijn ten laste van de kopers.
    PRIJS :
    Deze verkoping is gedaan en aangenomen voor de prijs van

, welke som de kopers zich verplichten te betalen :
    a)

op het ogenblik van de ondertekening van tegenwoordige verkoopsovereenkomst. Waarover kwijting.   
    b) het saldo of

uiterlijk op
    Ingeval van niet-naleving door de kopers van de bij deze aangegane verbintenissen, zal deze verkoping van rechtswege ontbonden zijn en komt er, zonder afbreuk aan de bepalingen van deze overeenkomst, van rechtswege en zonder tussenkomst van de rechter en zonder aanmaning, een schadevergoeding toe aan de verkopers van 20 % op de koopprijs voor onbeschikbaarheid van de eigendom(men); dit door eenvoudig schrijven door de of één der eigenaars aan de kontraktant(en) gericht. De verkopers behouden zich nochtans het recht voor de gedwongen uitvoering van deze overeenkomst te vervolgen.
    Ingeval van vertraging in betaling zal er door de kopers een nalatigheidsintrest verschuldigd zijn op de nog verschuldigde koopprijs van 7 % 's jaars, zonder afbreuk te doen aan de eisbaarheid.
    MEDE-EIGENDOM :
    A) De kopers zullen zich onderwerpen aan de bepalingen van de basisakte en van het reglement van mede-eigendom en inwendige orde van het appartementsgebouw alsook aan de beslissingen regelmatig genomen door de algemene vergadering.
    B) De kopers verbinden er zich toe om vanaf het ogenblik van de ingenottreding de periodieke lasten zijnde het aandeel in het werkkapitaal van de gemeenschap van eigenaars te betalen en vanaf heden de bijdragen in het reservekapitaal van de gemeenschap van eigenaars.
    De verkopers verklaren dat de algemene vergadering tot op heden niet heeft besloten tot buitengewone kosten, die opeisbaar zouden worden na deze overeenkomst    
    C) Het aandeel van de verkopers in het reservekapitaal wordt overgedragen aan de kopers.
    BODEMSANERINGSDECREET :
    1) De verkopers verklaren dat in de bij deze verkochte privatieve kavel, alsmede in de gemeenschappelijke bestanddelen van het appartementsgebouw, bij hun weten geen inrichting is of was gevestigd en geen activiteit wordt of werd uitgeoefend die opgenomen is in de lijst van activiteiten en inrichtingen die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, zoals bedoeld in artikel 3 paragraaf 1 van het bodemsaneringsdecreet, en dat de overdracht van de gemeenschappelijke delen verbonden aan de bij deze verkochte privatieve delen geen overdracht van risicogrond betreft.
    2) De verkopers verklaren met betrekking tot het verkochte goed niet op de hoogte te zijn van enige bodemverontreiniging of enig risico hiertoe, die schade kan berokkenen aan de kopers of aan derden, of die aanleiding kan geven tot saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen, of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen.
    3) Voor zover voorgaande verklaringen door de verkopers ter goeder trouw afgelegd werden, nemen de kopers de risico's van eventuele bodemverontreiniging en de schade zowel als de kosten die daaruit kunnen voortvloeien op zich, en verklaren zij dat de verkopers hiervoor tot geen vrijwaring zijn gehouden.
    RUIMTELIJKE ORDENING :
    De verkopers verklaren uitdrukkelijk dat hun betreffende het verkochte geen enkele betekening werd gedaan in het kader van de besluiten en wetgeving op bescherming van monumenten, landschappen, stads- en dorpsgezichten.
    De verkopers verklaren dat zij geen kennis hebben van enige opname van voorschreven goed in de inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde gebouwen, of van leegstaande, verwaarloosde, ongeschikte en/of onbewoonbare woningen.
    De verkopers verklaren dat het verkochte goed met geen enkel voorkeurrecht, voorkooprecht of recht van wederinkoop is bezwaard, ook niet zoals deze omschreven zijn in de Vlaamse wooncode.
    Het artikel 99 DORO bepaalt :
    § 1. Niemand mag zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning :
    1° bouwen, op een grond één of meer vaste inrichtingen plaatsen, een bestaande vaste inrichting of bestaand bouwwerk afbreken, herbouwen, verbouwen of uitbreiden, met uitzondering van instandhoudings- of onderhoudswerken;
    [2° ontbossen in de zin van het bosdecreet van dertien juni negentienhonderd negentig van alle met bomen begroeide oppervlakten bedoeld in artikel 3, § 1 en § 2 van dat decreet;]
    [3° hoogstammige bomen vellen, alleenstaand, in groeps- of lijnverband, voorzover ze geen deel uitmaken van met bomen begroeide oppervlakten in de zin van artikel 3, § 1 en § 2, van het bosdecreet van dertien juni negentienhonderd negentig;]
    4° het reliëf van de bodem aanmerkelijk wijzigen;
    5° een grond gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten voor:a) het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, van allerhande materialen, materieel of afval;
    b) het parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens;
    c) het plaatsen van één of meer verplaatsbare inrichtingen die voor bewoning kunnen worden gebruikt, zoals woonwagens, kampeerwagens, afgedankte voertuigen, tenten;
    d) het plaatsen van één of meer verplaatsbare inrichtingen of rollend materieel die hoofdzakelijk voor publicitaire doeleinden worden gebruikt;
    6° het geheel of gedeeltelijk wijzigen van de hoofdfunctie van een onroerend bebouwd goed met het oog op een nieuwe functie, voorzover deze functiewijziging voorkomt op een door de Vlaamse regering op te stellen lijst van de vergunningsplichtige functiewijzigingen;
    7° in een gebouw het aantal woongelegenheden wijzigen die bestemd zijn voor de huisvesting van een gezin of een allenstaande, ongeacht of het gaat om een eensgezinswoning, een etagewoning, een flatgebouw, een studio of een al dan niet gemeubileerde kamer;
    8° publiciteitsinrichtingen of uithangborden plaatsen of wijzigen;
    9° recreatieve terreinen aanleggen of wijzigen, waaronder een golfterrein, een voetbalterrein, een tennisveld, een zwembad.
    Onder bouwen en plaatsen van vaste inrichtingen, zoals bedoeld in het eerste lid, 1°, wordt verstaan het oprichten van een gebouw of een constructie of het plaatsen van een inrichting, zelfs uit niet-duurzame materialen, in de grond ingebouwd, aan de grond bevestigd of op de grond steunend omwille van de stabiliteit, en bestemd om ter plaatse te blijven staan, ook al kan het ook uit elkaar worden genomen, verplaatst of is het volledig ondergronds. Dit behelst ook het functioneel samenbrengen van materialen waardoor een vaste inrichting of constructie ontstaat, en het aanbrengen van verhardingen.
    Onder instandhoudings- of onderhoudswerken zoals bedoeld in het eerste lid, 1°, worden werken verstaan die het gebruik van het gebouw voor de toekomst ongewijzigd veilig stellen door het bijwerken, herstellen of vervangen van geërodeerde of versleten materialen of onderdelen. [Hieronder kunnen geen werken begrepen worden die betrekking hebben op de constructieve elementen van het gebouw, zoals:
    1° vervangen van dakgebintes of dragende balken van het dak, met uitzondering van plaatselijke herstellingen;
    2° geheel of gedeeltelijk herbouwen of vervangen van buitenmuren, zelfs met recuperatie van de bestaande stenen.]
    Als hoogstammige boom, zoals bedoeld in het eerste lid, 3°, wordt beschouwd elke boom die op een hoogte van één meter boven het maaiveld een stamomtrek van één meter heeft.
    Als aanmerkelijke reliëfwijziging, zoals bedoeld in het eerste lid, 4°, wordt onder meer beschouwd elke aanvulling, ophoging, uitgraving of uitdieping die de aard of functie van het terrein wijzigt.
    Onverminderd het eerste lid, 5°, c, is geen stedenbouwkundige vergunning vereist voor het kamperen met verplaatsbare inrichtingen op een kampeerterrein in de zin van het decreet van drie maart negentienhonderd drieënnegentig houdende het statuut van de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven.
    § 2. De Vlaamse regering kan de lijst vaststellen van de werken, handelingen en wijzigingen waarvoor, wegens hun aard en/of omvang, in afwijking van § 1, geen stedenbouwkundige vergunning vereist is.
    § 3. Een provinciale en een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening kunnen de vergunningsplichtige werken, handelingen en wijzigingen, genoemd in § 1, aanvullen. Ze kunnen ook voor de met toepassing van § 2 van vergunning vrijgestelde werken en handelingen de stedenbouwkundige vergunningsplicht invoeren.
    Opgemaakt in zoveel dubbels als partijen, te                          , op