De koop akte

Decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten

Afdeling IV. Beschermde monumenten en stads- en dorpsgezichten

Art. 11
....
§ 6.
   Bij overdracht van een beschermd monument of van een in een beschermd stads- of dorpsgezicht gelegen onroerend goed moet de instrumenterende ambtenaar verplicht in de overdrachtsakte vermelden dat bedoeld monument of onroerend goed beschermd is.
   De instrumenterende ambtenaar deelt deze overdracht mee aan het agentschap.
   In voorkomend geval vermeldt de instrumenterende ambtenaar in de overdrachtsakte dat een in artikel 14, § 1, eerste lid, bedoeld proces-verbaal werd opgemaakt en/of dat op het onroerend goed, ten gevolge van een definitieve rechterlijke beslissing, een verplichting rust om herstelmaatregelen uit te voeren of dat de rechterlijke beslissing werd uitgevoerd.