Verkoop van een beschermd eigendom in Vlaanderen anno 2005

De notaris moet in zijn akte melding maken van de bescherming.

De notaris moet de overdracht van het onroerend goed melden aan de overheid.

 

2747.com / law / sale / monument / Belgie

contact

Het opstellen van notariele akten De verkoopakte

Het opstellen van notariele akten

Vlaams decreet van 03/03/1976  tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten anno 2005

6.  Bij overdracht van een zakelijk recht van een op een ontwerp van lijst opgenomen monument of van een in een stads- of dorpsgezicht gelegen onroerend goed, moet de instrumenterende ambtenaar verplicht [...] in de overdrachtsakte vermelden dat bedoeld onroerend goed opgenomen is op een ontwerp van lijst en deze overdracht meedelen aan de betrokken buitendienst van het Bestuur Monumenten en Landschappen. [...]
[In voorkomend geval vermeldt de instrumenterende ambtenaar in de overdrachtsakte dat een in artikel 14, 1, eerste lid, bedoeld proces-verbaal werd opgemaakt en/of dat op het onroerend goed, ten gevolge van een definitieve rechterlijke beslissing, een verplichting rust om herstelmaatregelen uit te voeren of dat de rechterlijke beslissing werd uitgevoerd.]

6. Bij overdracht van een beschermd monument of van een in een beschermd stads- of dorpsgezicht gelegen onroerend goed moet de instrumenterende ambtenaar verplicht [...] in de overdrachtsakte vermelden dat bedoeld monument of onroerend goed beschermd is.
[...]
[De instrumenterende ambtenaar deelt deze overdracht mee aan de betrokken buitendienst van het Bestuur Monumenten en Landschappen.]
[In voorkomend geval vermeldt de instrumenterende ambtenaar in de overdrachtsakte dat een in artikel 14, 1, eerste lid, bedoeld proces-verbaal werd opgemaakt en/of dat op het onroerend goed, ten gevolge van een definitieve rechterlijke beslissing, een verplichting rust om herstelmaatregelen uit te voeren of dat de rechterlijke beslissing werd uitgevoerd.]

 

Hoofdstuk VI. Overgangs- en opheffingsbepalingen

Art. 16 1. De wet van 7 augustus 1931 op het behoud van monumenten en landschappen, gewijzigd bij decreet van 13 juli 1972, wordt voor de in het Nederlandse taalgebied gelegen monumenten en stads- en dorpsgezichten, opgeheven, met uitzondering van de artikelen 2, eerste lid, 4, eerste lid, 5 tot 11, en 16 tot 20.

2. De onder het stelsel van de wet van 7 augustus 1931, gewijzigd bij het decreet van 13 juli 1972, begonnen procedures tot erkenning als beschermd monument, worden voortgezet overeenkomstig bedoelde wet.
De rangschikkingsbesluiten genomen bij toepassing van de wet van 7 augustus 1931, gewijzigd bij decreet van 13 juli 1972, behouden hun rechtskracht tot zij overeenkomstig dit decreet worden gewijzigd of opgeheven. Ten aanzien van deze erkenningsbesluiten gelden al de gevolgen die dit decreet verbindt aan de koninklijke besluiten tot bescherming.

Decreet van het Vlaams Parlement van 28 februari 2003 tot wijziging van het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium, B.S., 24 maart 2003, 14128

De door de notaris te verrichten melding van de overdracht van een beschermd onroerend archeologisch goed of van een op dergelijk goed betrekking hebbend zakelijk recht, dient voortaan te gebeuren aan de dienst van de Vlaamse regering bevoegd voor het onroerend erfgoed en niet langer aan het Instituut voor het Archeologisch Patrimonium.