Belgische hypotheekwet

Hoofdstuk VIII.  Wijze waarop eigendommen van de voorrechten en hypotheken worden gezuiverd.

Art. 109. De overdrager draagt aan de verkrijger slechts de eigendom en de rechten over die hij zelf op het overgedragene bezat; hij draagt die over onder verband van dezelfde voorrechten en hypotheken als waarmede hij bezwaard was.

Commentaar

Artikel 109 brengt met zich mee dat een hypothecaire schuldeiser beslag op het onroerend goed kan blijven leggen, ook al werd het eigendom verkocht. Ook de schuldeisers met een voorecht, blijven hun voorrecht behouden.

In de praktijk moet iedere overdracht van onroerend goed via de notaris gebeuren.

De noatris zal nazien met welke hypotheken het onroerend goed dat moet overgedragen worden, belast is.

Vervolgens zal de notaris aan de hypothecaire schuldeisers vragen onder welke voorwaarden zij bereid zijn hun hypotheek vrijwillig op te heffen.

Zodra de notaris het akkoord tot opheffing van de hypotheek van alle hypothecaire schuldeisers heeft, zal hij de verkoop laten doorgaan.

Indien de voorwaarden die de hypothecaire schuldeisers stellen niet kunnen vervuld worden, zal de notaris de verkoop tegenhouden.