Belgisch Gerechtelijk Wetboek - Deel V : Bewarend beslag, middelen tot tenuitvoerlegging en collectieve schuldenregeling:  Titel III. Gedwongen tenuitvoerlegging:

Hoofdstuk VI. - Uitvoerend beslag op onroerend goed

....
 Art. 1580 bis. <Ingevoegd bij W 1998-07-05/57, art. 10, 024; Inwerkingtreding : 01-01-1999>

Indien het belang van de partijen zulks vereist, kan de rechter de verkoop uit de hand bevelen.
 
Bij tegeldemaking van het onroerend goed dat als hoofdverblijf van de schuldenaar dient, kan de rechter bovendien als verkrijger de persoon aanduiden die aan de schuldenaar het gebruik van zijn woning laat.

  De ingeschreven hypothecaire of bevoorrechte schuldeisers, degenen die een bevel of een exploot van beslaglegging hebben laten overschrijven, de beslagene en desgevallend de derde houder moeten worden gehoord of bij gerechtsbrief behoorlijk worden opgeroepen.

  De beschikking moet aangeven om welke redenen de verkoop uit de hand en, desgevallend, de aanduiding van de verkrijger overeenkomstig het tweede lid van dit artikel, het belang van de schuldeisers, van de schuldenaar en desgevallend van de derde houder, dienen.

  Bij het aanwenden van deze verkoopsvorm kan een minimumprijs worden opgelegd.

  De verkoop moet geschieden binnen de vastgestelde termijn en door het ambt van de notaris die bij de beschikking is benoemd.

  Alle nietigheden die een voorgaande procedurehandeling zouden aantasten worden gedekt door de beschikking.

  De beschikking is niet vatbaar voor verzet of hoger beroep.

 Art. 1580 ter.