law - sale - notary

CONTRACT VAN TEKOOPSTELLING UIT DE HAND

(Verkoop met vaste prijs)

(Het staat de notaris vrij de hierna volgende elementen al dan niet over te nemen of deze te wijzigen, in overeenstemming met de verkoper)


Tussen de ondergetekenden :

*
Tel. :                        Fax :
B.T.W. ­­­­:

Hierna « de verkoper » genoemd

&

*
Hierna : « de notaris » genoemd
(eveneens door de voornoemde verkoper gekozen om de verkoopakte te verlijden)


Wordt het volgende overeengekomen :


De verkoper geeft aan de notaris de opdracht om het hieronder beschreven onroerend goed uit de hand te koop te stellen, onder de hierna bepaalde voorwaarden :


PLAATS :
ADRES :
KADASTER : Oppervlakte :
                          Sectie                   nummerInleiding

De verkoper bevestigt dat hij geen enkele andere notaris, erkende makelaar of derde belast heeft met een gelijkaardige opdracht in verband met hetzelfde goed.


OPDRACHT VAN DE NOTARIS

De opdracht van de notaris bestaat erin :

1.In zijn kantoor het dossier samen te stellen dat nodig is voor deze tekoopstelling en meer bepaald de volgende vaststellingen te doen of handelingen te stellen:

  De bezichtiging, het fotograferen en de schatting van het goed.
  Het nazicht van het eigendomsbewijs van de verkoper.
  De identificatie en de beschrijving van het goed met zijn eventuele lasten en erfdienstbaarheden.
  De herkomst van de eigendom
  De bewoningsvoorwaarden
  De kadastrale, hypothecaire, fiscale, stedenbouwkundige en andere opzoekingen die nuttig of noodzakelijk zouden zijn

2.Het publiek op de hoogte te brengen van de verkoop, de verkoopsvoorwaarden en de kenmerken van het goed :

a) De wijze waarop publiciteit voor de verkoop zal worden gevoerd :

  Door opname van dat goed in het computernetwerk en/of op de website van het Genootschap van Notarissen van  ……………….. en op de website van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat;
  Door een of meer aangeplakte bekendmakingen van de verkoop uit de hand, aangebracht op het goed ;
 Door een foto of een beschrijving aangebracht op een bord in het kantoor van voornoemde notaris en in het Huis van de Notarissen van het Genootschap.
  Door inlassingen in onderstaande kranten, tijdschriften en reclamedrukwerk :b) Raming van de daaraan verbonden kosten :

De partijen ramen de kosten van de hiervoor beschreven publiciteit op ……… euro (met een maximum van ……… euro).
Variante : De partijen ramen de kosten van de hiervoor beschreven publiciteit op ……… euro per maand (met een maximum van …………. euro per maand).

3.Ieder bod gedaan door de gegadigden in ontvangst te nemen en hun voorstellen te onderzoeken.

4.De verkoopovereenkomst op te stellen en haar ondertekening te organiseren.


DUUR VAN DE OPDRACHT

Onderhavige opdracht wordt aan de notaris toevertrouwd voor een duur van ……… (maximum 6 maanden), die vandaag ingaat, en zonder stilzwijgende verlenging.  Na de termijn van ... maanden zal, in voorkomend geval, de opdracht opnieuw schriftelijk bevestigd moeten worden onder de partijen.
De opdracht kan op elk ogenblik door de notaris of door de verkoper beëindigd worden bij een ter post aangetekend schrijven, en met inachtneming van een opzegtermijn van vijftien dagen.
In dergelijk geval zal de notaris onmiddellijk het nodige moeten doen om elke vorm van publiciteit stop te zetten

BEMIDDELINGSLOON – KOSTEN EN VOORSCHOTTEN

a)Bemiddelingsloon

1° Ingeval de koop gesloten wordt tijdens de duur van de opdracht, zal de verkoper aan de notaris een bemiddelingsloon verschuldigd zijn ten bedrage van  ……. (2% maximum) procent van de verkoopprijs (onverminderd de terugbetaling van de kosten en uitgaven waarvan hierna sprake, behoorlijk gerechtvaardigd op de dag van de notariële akte).
Dit bemiddelingsloon zal door de verkoper aan de notaris betaald moeten worden ten laatste op de dag van de ondertekening van de verkoopakte, zonder intresten tot op dat ogenblik. Voor zover nodig, machtigt de verkoper nu reeds de notaris, die voor het verlijden van de verkoopakte in verband met onderhavige overeenkomst werd aangesteld, om van de verkoopprijs het bemiddelingsloon, verschuldigd ingevolge onderhavige overeenkomst, af te houden.

2°  Ingeval de koop niet gesloten wordt tijdens de duur van de opdracht, vordert de notaris van de verkoper de terugbetaling van de kosten en uitgaven die hij voorgeschoten heeft en waarvan hieronder sprake, op voorlegging van de passende bewijsstukken.
In datzelfde geval mag de notaris geen bemiddelingsloon van de verkoper vorderen, tenzij de koop uiteindelijk gesloten wordt met een kandidaat die zich bij het notariskantoor had aangemeld vooraleer het contract werd opgezegd of beëindigd.
De notaris zal aan de verkoper, indien deze daarom verzoekt, de lijst toesturen van de gegadigden die zich tijdens de periode van de tekoopstelling bij zijn kantoor hebben aangemeld.

b)Kosten en voorschotten

De kosten en uitgaven die door de verkoper gedragen worden zijn de volgende :
De kosten van alle opzoekingen en stappen verricht door de notaris teneinde in zijn kantoor het dossier aan te leggen dat voor deze tekoopstelling nodig is (zie supra, opdracht van de notaris, punt 1), met uitzondering van de kosten van de bezoeken, de foto’s en de schatting van het goed.
De kosten van de gemaakte publiciteit (aangeplakte bekendmakingen, plaatsingen op websites, inlassing(en) in een krant of kranten, belasting op de publiciteit, enz.).

Commentaar : elke notaris zal zelf de nauwkeurige lijst van de kosten en voorschotten kunnen opmaken (indien hij bovenstaande typelijst niet wenst te volgen)

Deze kosten en voorschotten moeten door de verkoper aan de notaris betaald worden :
1° Ingeval de koop niet gesloten wordt tijdens de duur van de opdracht: binnen de vijftien dagen volgend op het schriftelijk verzoek dat de notaris in dat verband tot hem richt, zonder intresten tot op dat ogenblik.
2° Ingeval de koop gesloten wordt tijdens de duur van de opdracht : ten laatste op de dag van de ondertekening van de verkoopakte. Voor zover nodig, machtigt de verkoper nu reeds de notaris, die voor het verlijden van de verkoopakte in verband met onderhavige overeenkomst werd aangesteld, om van de verkoopprijs het bemiddelingsloon en de kosten en voorschotten, verschuldigd ingevolge onderhavige overeenkomst, af te houden.

PRIJS

De eigenaar geeft aan de notaris opdracht het voornoemd goed  uit de hand te koop te stellen tegen de vraagprijs van : ……………..euro.
De eigenaar verbindt zich ertoe onmiddellijk een verkoopbelofte met betrekking tot voornoemd goed te tekenen met elke gegadigde die aanvaardt het tegen die prijs te verwerven en een waarborg gelijk aan tien procent van die prijs in consignatie te geven; deze waarborg blijft op naam van de koper in consignatie bij de notaris belast met het verlijden van de notariële verkoopakte tot op de datum van die notariële akte.
Ieder lager bod kan door de notaris aan de eigenaar worden overgemaakt in zover het minstens ………… euro bedraagt.
BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

1.De notaris zal in geen geval als bewaarder van het hiervoor beschreven goed kunnen worden beschouwd. De verkoper blijft de enige aansprakelijke voor dit goed, meer bepaald in geval van diefstal, vorstschade of brand.
2.In het geval dat dit goed vrij van bewoning zou zijn en de verkoper de sleutels ervan aan de notaris zou toevertrouwen, machtigt de verkoper de notaris om deze sleutels aan elke gegadigde die zich bij zijn kantoor zou aanmelden te overhandigen en hij ontslaat de notaris uitdrukkelijk van alle aansprakelijkheid in geval van diefstal, beschadiging of brand die uit deze bezichtigingen zouden kunnen voortvloeien.
3.Niettegenstaande het feit dat de sleutels aan de notaris overhandigd worden, verklaart de verkoper dat hij tot de ondertekening van de authentieke akte zich verplicht om alle verzekeringen, nodig ter dekking van het brand- en andere risico’s waardoor het goed getroffen kan worden, voor te zetten, en alle belastingen, taksen en lasten in het algemeen, waarmee het voornoemde goed belast is of kan worden, te blijven betalen.


BEZOEKEN

Er wordt overeengekomen dat de bezoeken zullen verzekerd worden door :

de verkoper : ………………………………………….
na voorafgaande telefonische afspraak 
met bewaring van de sleutels ter kantore
andere : ……………………………….


BEWONING

De verkoper garandeert dat het hiervoor beschreven onroerend goed:
Vrij is van huurrecht en van enige vorm van bewoning.
Verhuurd wordt onder de volgende voorwaarden : …………………………………….

Indien het goed verhuurd wordt, verplicht de verkoper zich tot het overmaken aan de notaris, nog voor deze laatste begint met het maken van de overeengekomen publiciteit, van een kopie, indien deze bestaat, van elk schriftelijk huurcontract, aanhangsel, huurvergunning, plaatsbeschrijving en contract in verband met het stellen van een huurwaarborg. Indien hij nalaat dit te doen, machtigt hij de notaris nu reeds om van alle derden, op zijn kosten, een kopie van die documenten te vorderen.


Onderhavige overeenkomst werd opgemaakt te …, op ….
in zoveel exemplaren als er partijen met een afzonderlijk belang zijn (de notaris inbegrepen), waarbij elke partij verklaart een exemplaar ervan te hebben ontvangen.
Bijlagen aan het contract van tekoopstelling uit de hand door Dhr. en Mevr. …
Bijlage 1

JURIDISCHE INLICHTINGEN

De verkoper verklaart volle eigenaar van het hiervoor beschreven onroerend goed te zijn en niet getroffen te zijn door enige onbekwaamheid om te verkopen die bijvoorbeeld zou voortvloeien uit de minderjarigheid, het voorlopig bewind, onbekwaamverklaring, het aanstellen van een gerechtelijk raadsman, het verbod om de hoofdverblijfplaats van het gezin zonder de toestemming van de echtgenoot of de wettelijk samenwonende te verkopen, een verbod tot vervreemding bevolen door de Vrederechter (artikel 223 van het Burgerlijk Wetboek), een gerechtelijk akkoord, het faillissement, een

Hypothecaire en fiscale toestand

De verkoper verplicht zich om zo spoedig mogelijk aan de notaris alle hypothecaire inschrijvingen en overschrijvingen van beslag, hypothecair mandaat of andere, die het goed bezwaren of kunnen bezwaren, te melden, met inbegrip van deze die hem ter kennis zouden worden gebracht tussen de datum van onderhavige overeenkomst en de datum van de verkoopakte.

De verkoper verklaart dat het hiervoor beschreven onroerend goed op dit ogenblik vrij en onbelast is van alle bevoorrechte of hypothecaire lasten in het algemeen, alsook van alle overschrijvingen, met uitzondering van deze die hierna worden aangeduid : ……………….Bovendien verklaart de verkoper dat hij geen enkele taks of belasting van welke aard ook verschuldigd is aan het Gemeentebestuur, het Bestuur van de Directe Belastingen of het Bestuur van de Belasting op de Toegevoegde Waarde.

Tenslotte waarborgt de verkoper dat hij tot heden geen verzoekschrift tot collectieve schuldenregeling heeft ingediend en dat hij niet voornemens is zulks te doen vóór de ondertekening van de verkoopakte met betrekking tot het hiervoor beschreven goed.

Kadastrale toestand

De verkoper bevestigt dat hij in het hiervoor beschreven gebouw geen werken heeft uitgevoerd die van die aard zijn dat zij het kadastraal inkomen ervan wijzigen.

Hij bevestigt eveneens dat hij er niet van op de hoogte is dat er op dit ogenblik een procedure tot wijziging/herziening van dat kadastraal inkomen lopende zou zijn.

Stedenbouwkundige en administratieve toestand

De verkoper verklaart dat, voor zover hem bekend:
- de huidige gebouwen dateren van: …………………………….
- de huidige bestemming van het goed dateert van : ……………………………
- het hiervoor beschreven goed het voorwerp uitmaakte van (doorhalen wat niet van toepassing is) : verkavelingsvergunning – eigendomsverdeling - bouwvergunning – stedenbouwkundige vergunning – stedenbouwkundig attest – vergunning tot exploitatie – milieuvergunning; hij verbindt zich ertoe aan de notaris zo spoedig mogelijk een kopie van deze documenten te bezorgen en, indien hij nalaat dit te doen, machtigt hij de notaris nu reeds om van de bevoegde overheden, op zijn kosten, een kopie van die documenten te vorderen.

De verkoper verklaart en bevestigt geen verbouwingen of bouwwerken aan de buitenkant van het hiervoor beschreven goed te hebben uitgevoerd, en dit vanaf het ogenblik dat hij er eigenaar van is, zonder op voorhand de nodige vergunningen te hebben bekomen.

Mede-eigendom

De verkoper verbindt zich ertoe zo spoedig mogelijk aan de notaris een kopie te bezorgen van de basisakte (met het reglement van mede-eigendom + reglement van inwendige orde) die van toepassing is op het gebouw waarvan het goed deel uitmaakt, alsook een kopie van de verslagen van de twee laatste algemene vergaderingen van de mede-eigenaars.
Indien hij nalaat dit te doen, machtigt hij de notaris nu reeds om van de bevoegde overheden, op zijn kosten, een kopie van die documenten te vorderen.

Postinterventiedossier / Uitrustingen / Staat van de grond

De verkoper verklaart dat er sedert 1 mei 2001 geen enkel werk, waarvoor een « postinterventiedossier » moest worden opgesteld, aan het hiervoor beschreven goed werd uitgevoerd. Indien hij nalaat dit te doen, verbindt hij zich ertoe dit dossier ten laatste vóór de ondertekening van de verkoopbelofte aan de koper te bezorgen.

Indien er bij het goed een stookolietank met een inhoud van drieduizend (3.000) liter of meer hoort, die ouder is dan tien jaar, zal de verkoper op zijn kosten, voor zover dit nog niet gebeurde, een dichtheidstest laten uitvoeren en een overvulbeveiliging laten plaatsen. Hij zal ook, indien nodig, de kosten nodig voor het lekvrij maken van de tank op zich nemen. Deze maatregelen zullen vóór de ondertekening van de authentieke akte genomen worden. 
De verkoper verklaart dat deze maatregelen van toepassing zijn – niet van toepassing zijn – op het goed.
De verkoper verklaart geen kennis te hebben van enige vervuiling die het te koop gestelde goed zou aantasten.

Erfdienstbaarheden of bijzondere voorwaarden

De verkoper verklaart dat het goed door geen enkele erfdienstbaarheid bezwaard is en niet is onderworpen aan bijzondere voorwaarden, met uitzondering van deze die hierna vermeld worden :  ………………………………………………..Datum en handtekening

Bijlage 2

BESCHRIJVING VAN HET TE VERKOPEN GOED

Ligging :

Kadastraal inkomen :                Oppervlakte :

Type van het gebouw :

Huis
Zonder verdiepingen
Villa
Fermette
Ander

Samenstelling:

Kelderverdieping :

Gelijkvloers :

Beroepsgedeelte
Hal
*Ingerichte - * half ingerichte keuken
Bijkeuken
Salon
Eetkamer
Living
Badkamer
WC
Andere
Slaapkamers
* ingerichte - * in te richten zolder
Garage: *aanpalend *onder het huis *gescheiden van het huis

Verdieping(en) :

Slaapkamers
Badkamer
Doucheruimte
Bureau
Andere :

Zolder :

Sanitaire voorzieningen/Uitrustingen :
Aansluiting op de waterleiding – aardgas – elektriciteit – regenput – telefoon
– kabeltelevisie – centrale verwarming (stookolie/gas) – riolering – alarmsysteem


Elementen die een meerwaarde scheppen :
Andere :


Datum en handtekening