De koop akte
Art. 114 notariswet
   Elke akte opgemaakt in strijd met het bepaalde in de artikelen 6, 3° en 4°, 8, 9, § 2, eerste lid, 10, 12, tweede lid, 14, 20 en 51, § 7, is nietig indien zij niet door alle partijen is ondertekend. Indien de akte door alle contracterende partijen is ondertekend, geldt zij slechts als onderhands geschrift, zulks onverminderd de schadevergoeding die in beide gevallen, zo daartoe aanleiding bestaat, moet worden betaald door de notaris die voornoemde voorschriften heeft overtreden.

Art. 6
    Het is de notaris verboden:
...
   
    3° zich van een stroman te bedienen voor handelingen die hij niet zelf mag verrichten;
    4° in de akten die hij verlijdt, zijn klerken te laten optreden anders dan om zich sterk te maken voor een bepaald persoon of ingevolge een algemene of bijzondere schriftelijke lastgeving;
   
Art. 8
    De notarissen mogen geen akten verlijden waarin zij zelf, hun echtgenoot of hun bloed- of aanverwanten, in de rechte lijn zonder onderscheid van graad, en in de zijlijn tot en met de derde graad, partij zijn of waarin enige bepaling te hunnen voordele voorkomt.
   De bovenstaande bepaling geldt niet voor de notulen van de algemene vergadering van aandeel- of obligatiehouders van een kapitaalvennootschap, van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of van een coöperatieve vennootschap, tenzij de notaris, zijn echtgenoot, zijn bloedverwant of zijn aanverwant in de verboden graad lid van het bureau, bestuurder, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar van de vennootschap is.

Art. 9
...
§ 2.
   Twee notarissen die bloed- of aanverwant zijn in een bij artikel 8 verboden graad of die geassocieerd zijn, mogen niet samen optreden in eenzelfde akte zoals bedoeld in artikel 10, eerste lid, 1° en 2°.
  
Art. 10
    De notaris die alleen optreedt, moet worden bijgestaan door twee getuigen:
    1° bij het verlijden van openbare testamenten en van akten die een herroeping van die testamenten inhouden;
    2° wanneer één van de partijen niet in staat is te ondertekenen of niet kan ondertekenen, blind of doofstom is.

   Het internationaal testament wordt altijd verleden voor een of meer notarissen, bijgestaan door twee getuigen.
   De getuigen moeten de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en kunnen ondertekenen.
   Mogen geen getuigen zijn, de notaris met wie de instrumenterende notaris geassocieerd is, noch de echtgenoot, de bloed- of aanverwanten in een bij artikel 8 verboden graad, de klerken en de personeelsleden, hetzij van de instrumenterende notaris, hetzij van een notaris met wie deze geassocieerd is, hetzij van één van de partijen. Echtgenoten mogen geen getuige zijn bij eenzelfde akte.
   Daarenboven mogen de legatarissen, ten welken titel ook, hun echtgenoot, hun bloed- of aanverwanten in een bij artikel 8 verboden graad, noch hun personeelsleden, bij een openbaar testament of een akte die een herroeping van dergelijk testament inhoudt, als getuige optreden.

Art. 12
   ...
   De akten vermelden eveneens de namen, de gebruikelijke voornamen en de woonplaats van de in de artikelen 10 en 11 bedoelde getuigen, alsook de plaats waar en de datum waarop de akten worden verleden.
  
Art. 14
    De akten worden ondertekend door de partijen, de getuigen en de notaris. Van de ondertekening wordt melding gemaakt in het slot van de akte.
   Indien de partijen niet kunnen tekenen of daartoe niet in staat zijn, maakt de notaris in het slot van de akte melding van hun verklaringen dienaangaande.

Art. 20
   De notaris is verplicht de minuut te bewaren van alle akten die hij verlijdt.
   Onder deze bepaling vallen echter niet de verklaringen betreffende het in leven zijn van personen, de volmachten, akten van bekendheid, kwijtingen van pachtgelden, huurgelden, lonen, pensioenuitkeringen en rentetermijnen, en andere eenvoudige akten die volgens de wet in brevet mogen worden uitgegeven.

Art. 51 § 7.
   Geassocieerde notarissen mogen geen akte verlijden waarin een van hen, hun echtgenoot of hun bloed- of aanverwanten, in de rechte lijn zonder onderscheid van graad, en in de zijlijn tot en met de derde graad, partij zijn of waarin enige bepaling ten voordele van deze personen voorkomt.
   Deze bepaling geldt niet voor de notulen van de algemene vergadering van aandeel- of obligatiehouders van een kapitaalvennootschap, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of een coöperatieve vennootschap, tenzij één van de vennoten, zijn echtgenoot, zijn bloed- of aanverwant in de verboden graad, lid van het bureau, bestuurder, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar van de vennootschap is.