De koop akte

Art. 14

De akten worden ondertekend door de partijen, de getuigen en de notaris. Van de ondertekening wordt melding gemaakt in het slot van de akte.

Indien de partijen niet kunnen tekenen of daartoe niet in staat zijn, maakt de notaris in het slot van de akte melding van hun verklaringen dienaangaande.Dit is voorgeschreven op straffe van nietigheid van de notariele akte (art. 114 notariswet).