De koop akte

Art. 20 belgische notariswet

De notaris is verplicht de minuut te bewaren van alle akten die hij verlijdt.

Onder deze bepaling vallen echter niet de verklaringen betreffende het in leven zijn van personen, de volmachten, akten van bekendheid, kwijtingen van pachtgelden, huurgelden, lonen, pensioenuitkeringen en rentetermijnen, en andere eenvoudige akten die volgens de wet in brevet mogen worden uitgegeven.

Dit is voorgeschrven op straffe van nietigheid van de notariele akte (art. 114 notariswet).