De koop akte

Art. 51

§ 1. Het contract tot oprichting van de vennootschap bevat de statuten en regelt onder meer de bestanddelen van het vennootschapsvermogen, de rechten die elke vennoot daarin verkrijgt en zijn aandeel in het inkomen, de regels en voorwaarden voor de uittreding van een vennoot en de rechten en plichten van de gewezen vennoten. Het contract tot oprichting van de vennootschap regelt in het bijzonder de wijze waarop de geassocieerde notaris die geen titularis is, in voorkomend geval wordt vergoed wanneer hij zijn ambt neerlegt en de wijze waarop de notaris-titularis wiens standplaats ingevolge de toepassing van artikel 52 vacant is geworden, wordt vergoed, alsook de aanwijzing van de notaris-titularis die het repertorium bedoeld in § 6 zal bewaren.

Onder notaris-titularis wordt verstaan de notaris aan wie de Koning, overeenkomstig artikel 45, een vaste standplaats aangewezen heeft.

§ 2. De benaming van de vennootschap wordt steeds gevolgd door de vermelding "geassocieerde notarissen". Wanneer de vennootschap minder dan vier vennoten telt, wordt de benaming van de vennootschap gevormd door de naam van alle vennoten.

De zetel van de vennootschap is gevestigd in de standplaats van de notaris-titularis of van een van de notarissen-titularis.

§ 3. Overdracht van aandelen onder levenden of overgang ervan na overlijden, is slechts toegelaten aan een vennoot, de opvolger van een vennoot of een nieuwe vennoot. De instemming van de overige vennoten is evenwel vereist voor de overdracht van aandelen of de overgang ervan aan een vennoot of aan een nieuwe vennoot.

Bij gebreke van instemming zijn de vennoten ertoe gehouden zelf de aandelen van hun vroegere vennoot over te nemen middels de betaling van de vergoeding bepaald in artikel 55, § 3, b).

§ 4. Ongeacht de vennootschapsvorm waarvoor is gekozen, beschikt iedere vennoot over één stem. Er is eenparigheid vereist voor iedere wijziging van het contract bedoeld in 1.

§ 5. De geassocieerde notarissen gebruiken elk een eigen zegel met de vermelding van hun naam en hoedanigheid van geassocieerd notaris, de zetel van de vennootschap, alsook het Rijkswapen naar een door de Koning bepaald eenvormig model.

In afwijking van de bepalingen van artikel 21 hebben de geassocieerde notarissen elk het recht grossen en uitgiften af te geven van de akten opgemaakt door de andere geassocieerden of door hen in bewaring gehouden.

§ 6. De akten verleden door een geassocieerde notaris worden in een enkel repertorium ingeschreven dat op naam van de vennootschap staat. Dit repertorium wordt samen met de daarin ingeschreven akten door de notaris-titularis, aangewezen in het in § 1 bedoelde contract, bewaard.

Wanneer deze notaris-titularis geen vennoot meer is, of in geval van ontbinding van de vennootschap, worden die akten en repertoria zo spoedig mogelijk overgedragen aan een andere notaris-titularis van de vennootschap of, bij gebreke, aan de nieuw benoemde notaris-titularis. Van deze overdracht wordt de procureur des Konings onmiddellijk op de hoogte gebracht.

In geval van ontbinding van de vennootschap wordt haar boekhouding toevertrouwd aan dezelfde notaris-titularis aangewezen overeenkomstig de vorige leden.

§ 7. Geassocieerde notarissen mogen geen akte verlijden waarin een van hen, hun echtgenoot of hun bloed- of aanverwanten, in de rechte lijn zonder onderscheid van graad, en in de zijlijn tot en met de derde graad, partij zijn of waarin enige bepaling ten voordele van deze personen voorkomt.

Deze bepaling geldt niet voor de notulen van de algemene vergadering van aandeel- of obligatiehouders van een kapitaalvennootschap, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of een coöperatieve vennootschap, tenzij één van de vennoten, zijn echtgenoot, zijn bloed- of aanverwant in de verboden graad, lid van het bureau, bestuurder, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar van de vennootschap is.