Aankoop optie: registratierechten anno 2006

Registratierechten

Men kan zich ertoe verbinden aan iemand een overdraagbare koopoptie toe te staan, zonder dat deze persoon daarvoor een optiegeld moet betalen.

Deze houder van de optie kan de optie dan doorgeven, en toch zal er slechts een enkele keer het registratierecht op overdracht van onroerende goederen verschuldigd zijn.

2747.com / law / sale / option / Belgie

contact

Registratierechten

Verbintenissenrecht

Artikel 188 Belgisch Wetboek van registratierechten anno 2006

Wordt als koper voor eigen rekening beschouwd en mag zich op de hoedanigheid van lasthebber of van commissionnair van de verkoper niet beroepen, ieder persoon die de verkoop van een onroerend goed bewerkt, wanneer vaststaat dat hij, reeds vr het tot stand brengen van deze verkoop, aan de eigenaar de prijs of elke van de verkoop voort te komen som betaald heeft of er zich toe verbonden heeft te betalen.

De tussenpersoon wordt geacht het onroerend goed te hebben verkregen op de dag van de betaling of van de verbintenis tot betaling.

 

Examen kandidaat-notarissen anno 2005: meerkeuzevraag

IV.2. Albert verleent op 01.01.2005 aan Bernard een aankoopoptie op een onroerend goed voor 6 maanden, zonder dat deze hiervoor een vergoeding voor onbeschikbaarheid moet betalen. Bernard draagt deze optie over aan Carl, die deze optie op 01.03.2005 licht. Van wie kan Albert betaling van de koopprijs bekomen ?
- A. Bernard en Carl zijn hoofdelijk gehouden tot betaling, ook al is een optie overdraagbaar.
- B. enkel van Bernard, want een optie is niet overdraagbaar.
- C. enkel van Carl, want een optie is in principe vrij overdraagbaar en Carl wordt per 01.03.2005 eigenaar.
- D. enkel van Carl, want een optie is in principe vrij overdraagbaar en Carl wordt per 01.01.2005 eigenaar.

Antwoord is C.