De schuldig gebleven koopprijs

Heffingsgrondslag registratierecht op verkoop - interestbeding

Wanneer bij dadelijke ingenottreding de prijs betaalbaar werd bedongen op termijn doch mits betaling door de koper van een normale interest (geen abnormaal hoge of lage rentevoet), wordt het registratierecht enkel geheven op de prijs, zonder aftrek of toevoeging.

 

2747.com / law / .. Belgie

contact

Publiek recht

Fiscaal recht

Burgerlijk recht

Vennootschapsrecht

 

Bij verkoop van een onroerend goed waarbij een deel van de koopprijs is schuldig gebleven

Uit een notariele verkoopakte:

Prijs

Daarenboven is de tegenwoordige verkoping geschied en van wederzijde aangenomen mits de prijs van ... euro.

Op afkorting van welke koopprijs de verkopers erkennen en verklaren van de kopers ontvangen te hebben de som van ... euro.

Over welke betaling zij kwijting en ontlasting verlenen, welke kwijting dubbel vormt met alle andere kwijtingen welke met hetzelfde doel zouden afgeleverd geweest zijn, voorafgaandelijk aan deze, door wie, aan wie en onder gelijk welke vorm ook, hetzij voor het geheel, hetzij voor een gedeelte van zelfde afkorting koopprijs; het alles onder voorbehoud van inkassering van de check(s) ingeval zelfde afkorting koopprijs, hetzij volledig, hetzij gedeeltelijk met check(s) wordt betaald.

De kopers verbinden zich gemeld schuldig gebleven gedeelte koopprijs van .... euro aan de verkopers te betalen uiterlijk binnen de tien jaar te rekenen vanaf een mei negentienhonderd zevenennegentig.

De kopers verbinden zich op het schuldig gebleven gedeelte koopprijs vanaf heden tot op de dag van de werkelijke terugbetaling een interest te betalen van zes euro ten honderd 's jaars. Deze interesten zijn betaalbaar voor de eerste maal op een mei negentienhonderd zeven en negentig, prorata temporis.

Vanaf een mei negentienhonderd zeven en negentig verbinden de kopers er zich toe aan de verkopers honderd twintig mensualiteiten te betalen teneinde de regelmatige betaling der interesten, alsook de volledige betaling van de schuldig gebleven koopprijs op de vastgestelde termijn te verzekeren, ten beope van ... euro per maand en waarvan de eerste vervalt op een juni negentienhonderd zevenennegentig.

De aan deze akte gehechte tabel duidt aan het gereconstitueerd kapitaal en het nog verschuldigd blijvend saldo na elke storting van een mensualiteit.

Ingeval van niet betaling van een mensualiteit binnen de veertien dagen na zijn vervaldag zal de hogervermelde interestvoet van rechtswege verhoogd worden op zes euro en vijftig centiemen ten honderd 's jaars.

Deze schuldig bebleven koopprijs is onmiddeliijk opeisbaar ingeval van:

1) niet betaling van een mensualiteit binnen de maand na de vervaldag;

2) bij -zelfs gedeeltelijke- overdracht, verdeling, verandering van aard of bestemming, vernieling van of uitvoerend beslag op het pand;

3) ingeval van kennelijk onvermogen, failissement of aanvraag van concordaat;

4) ingeval van niet verzekering der goederen of niet betaling van de verzekeringspremies. Dienaangaande moet de polis voorzien dat de verzekering slechts kan vernietigd, ongeldig verklaard of geschorst worden na een voorafgaande verwittiging van vijftien dagen door de verzekeraar bij ter post aangetekend schrijven aan de verkopers in deze gericht

Ontslag van ambtelijke inschrijving

Behoudens voor wat betreft de ambtshalve inschrijving voor de toegestane betalingsfacititeiten ten belope van ... euro, wordt de heer Hypotheekbewaarder ontslaan tot het nemen van enige welkdanige inschrijving tijdens de overschrijving van deze akte, partijen verklaren hem dienaangaande van alle verantwoordelijkheid te ontslaan.

Rangafstand

Verder verklaren de verkopers in deze:

1. akkoord te gaan met de hypothecaire lening door de kopers in deze aan te gaan jegens de ... bank ten belope van ... euro.

2. teneinde voornoemde geldschieters de door de kopers in deze beloofde eerste rang van hypotheek te verlenen, bij deze toe te stemmen dat de ambtelijke inschrijving ingevolge tegenwoordige akte te nemen tot zekerheid van ... euro slechts rang zal nemen na de overeenkomstelijke inschrijving te nemen in voordeel van genoemde geldschieters tot zekerheid van de hoofdsom belopende in totaal ... euro en van toebehoren krachtens een akte heden te verlijden voor notaris ...

3. te verzaken aan de koopverbrekende vordering.

De verkopers-schuldeisers verklaren er zich mede akkoord dat in alle akten de rang en de verdeling van de verkoopprijs van het bij deze verkochte eigendom tot voorwerp hebbende, hogergenoemde geldschieters bij voorrang zouden gerangschikt worden voor het bedrag van hun schuldvordering voortspruitende uit de akte heden te verlijden voor notaris ....

Meldeing dezer zal gemaakt worden ten rande van de te nemen inschrijvingen.

Gemelde rangafstand wordt aanvaard door de verkopers-schuldeisers.

Borgstelling

Is hier tussengekomen

De heer ... , geboren te ... op ..., ongehuwd, wonende te ...

Om de waarborgen van de verkopers in deze voor wat betreft de betaling van de schuldig gebleven koopprijs ten belope van ... euro met interesten en toebehoren nog te verhogen verklaart de heer ..., voornoemd, zich borg te stellen voor de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, voornoemd, tegenover de verkopers die aanvaarden uit hoofde van voormelde verbintenis in hoofdsom, interesten en toebehoren.

Bijgevolg verbindt de heer ... er zich toe het bedrag van gezegde verbintenis terug te betalen en de interesten uit te keren op de in deze akte bepaalde wijze en tijdstippen, indien de schuldenaars het niet doen, met afstand van het voorrecht van uitwinning voorzien bij artikel tweeduizend eenentwintig en volgende van het Burgerlijk Wetboek en van artikel tweeduizend zevenendertig van het Burgerlijk Wetboek ten opzichte van de verkopers.