law - sale - preemption

Decreet van 16 juni 2006 betreffende het oprichten van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen

 (B.S., 9 februari 2007) Dit decreet wijzigt een aantal wetten en decreten :
- wet van 12 juli 1976 op de ruilverkaveling uit kracht van de wet bij de uitvoering van grote infrastructuurwerken, worden voor wat het Vlaamse Gewest betreft 
- wet van 19 juni 1978 betreffende het beheer van het Linkerscheldeoevergebied ter hoogte van Antwerpen en houdende maatregelen voor het beheer en de exploitatie van de haven van Antwerpen
- decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij
- decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen
- decreet van 4 mei 1994 betreffende het publiekrechterlijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap Waterwegen en Zeekanaal, naamloze vennootschap van publiek recht
- decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse regering van 16 november 1994 betreffende de definitieve aanwijzing van de beschermde duingebieden en van de voor het duingebied belangrijke landbouwgebieden, en houdende wijziging van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud
- decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg
- decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode
- decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu
- decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens
- decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening
- decreet van 13 december 2002 houdende de oprichting van de naamloze vennootschap van publiek recht Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
- decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid
- decreet van 2 april 2004 betreffende de omzetting van de Dienst voor de Scheepvaart in het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap De Scheepvaart
 

Decreet van 25 mei 2007 houdende de harmonisering van de procedure  van voorkooprechten

(B.S., 24 juli 2007)
Dit decreet is nog niet in werking getreden. De Vlaamse Regering bepaalt de datum waarop dit decreet in werking treedt. Laatst bijgewerkt op 12 december 2008.