Het verkochte eigendom is verpacht

Volgens de pachtwet geniet de pachter steeds een recht van voorkoop, behalve in een zeer uitzonderlijk aantal gevallen. Het is heel belangrijk in 2005 om dit voorkooprecht goed aan te bieden, want de pachters (boeren) zien er nauwlettend op toe.

De verkoopsovereenkomst zal worden gesloten onder opschortende voorwaarde van de niet-uitoefening van het voorkooprecht door de pachter.

Voorkooprecht aan de pachter aanbieden

Mijnheer, Mevrouw of Mijnheer en Mevrouw,


Betreft :    Verkoop - een woonhuis te (gemeente en straat). Eigendom van.


Ik werd gelast met het opstellen van de akte van verkoop van het in rubriek vermeld perceel grond.
De eigenaar meldt mij dat hij U voormeld perceel verpacht heeft.
Ik heb de eer U hierbij te wijzen op het feit dat U bij huidige verkoop een recht van voorkoop in Uw hoedanigheid van pachter heeft, op basis van de Pachtwet.
In bijlage vindt U een kopie van het uittreksel van de verkoopsovereenkomst met de voorwaarden der verkoop.
Gelieve mij zo spoedig mogelijk te laten weten of U al dan niet van uw voorkooprecht gebruik wenst te maken.
Inmiddels groet ik U, Mijnheer, Mevrouw of Mijnheer en Mevrouw, met de meeste hoogachting.

Wat als er meer verkocht wordt dan er verpacht is?

Het is mogelijk dat de eigenaar van een hoeve met aanpalende weilanden, beiden wilt verkopen en dat een koper beiden wilt aankopen. Maar stel nu dat de weilanden verpacht zijn, waardoor de pachter krachtens de wet een voorkooprecht heeft. De pachtwet zelf voorziet in 2005 hier een oplossing waarbij de weilanden aan een afzonderlijke prijs aan de pachter zullen moeten worden aan geboden. Pachtwet artikel 50 in 2005.

Nu heeft zich het geval voorgedaan waarbij de eigenaar en de koper er niet beter op hadden gevonden om de afzonderlijke prijs voor de weilanden heel hoog te stellen in verhouding tot de prijs die voor de hoeve was overeengekomen. De pachter voelde zich benadeeld en hij heeft gelijk gekregen van de rechter. Op 3 juni 2004 heeft het Hof van Cassatie in deze zaak beslist dat ingeval er een opspitsing van de prijs zich opdringt bij het aanbieden van een voorkooprecht volgens de pachtwet, deze opsplitsing eerlijk moet gebeuren. (Tijdschrift voor Notarissen, jaargang 2005, februari, pagina 86, met noot van Bart Van Opstal, notaris te Oostende en specialist van de voorkooprechten in 2005).