Voorkooprecht bestaat ook in het kader van de Brusselse Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw

De gemeenten en de gemachtigde ambtenaar moeten in hun stedenbouwkundige inlichtingen vermelden of het gebouw gelegen is binnen de grenzen van een aan het voorkooprecht onderhevige perimeter en, in voorkomend geval, de voorkooprechthebbende overheid(heden) met haar (hun) orde van prioriteit en de datum van het besluit tot vaststelling van de grenzen van de perimeter. Dit alles krachtens artikel 174 van de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en de stedenbouw zoals dat artikel 174 gewijzigd werd ingevolge artikel 19 van de Ordonnantie van 18 juli 2002 houdende het voorkooprecht (B.S., 17 augustus 2002.

Brussel