Voorkooprecht op gronden in de havens

Toen amerikaanse firma's naar Antwerpen zijn gekomen na de wereldoorlog, eisten zijn dat ze grond konden kopen. Voordien wilde de Stad Antwerpen slechts gronden in erfpacht geven.

De aanbieding van het voorkooprecht speelt dus niet voor gronden die in erfpacht zijn gegeven.

 

De praktische regeling inzake het voorkooprecht werd uitgewerkt in het besluit van de Vlaamse regering dd. 27 april 2001 betreffende het verkooprecht van de havenbedrijven.

Artikel 1, § 2 besluit Vlaamse regering

"De private onroerende eigendommen, gelegen in de havengebieden van Antwerpen, Gent, Brugge-Zeebrugge en Oostende kunnen pas worden verkocht nadat de instrumenterende ambtenaar aan het havenbedrijf in kwestie de gelegenheid heeft gegeven om zijn recht van voorkoop uit te oefenen …"

Artikel 4, § 1 besluit Vlaamse regering

"In geval van miskenning van het recht van voorkoop, heeft het begunstigde havenbedrijf het recht om in de plaats van de koper te worden gesteld.
…"

Bepaling van het Havengebied

Artikel 2, 5° Havendecreet

Voor de haven van Antwerpen wordt als havengebied omschreven:

"De havens en aanhorigheden gelegen op de rechter- en linkeroever van de Zeeschelde ter hoogte van het grondgebied van de stad Antwerpen, van de gemeente Beveren en van de gemeente Zwijndrecht."

Artikel 3, 1°, § 1 Havendecreet

Voor de afbakening van de betrokken havengebieden bepaalt artikel 3

"De Vlaamse regering stelt overeenkomstig de wetgeving op de ruimtelijke ordening nader de grenzen van de havengebieden, zoals bedoeld in artikel 2, vast. Voor de zeehavens gelden de in de gewestplannen of in gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen als zeehavengebied afgebakende terreinen.
…"

III.    Bevoegdheidsafbakening uitoefening recht van voorkoop

Rechteroever

Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

Linkeroever

Maatschappij voor Grond- en Industrialisatiebeleid voor het linkerscheldeoevergebied

IV.    Contactpersoon GHA


Voor de behandeling van dossiers in verband met het voorkooprecht én met betrekking tot correcte afbakening van het havengebied kan men steeds contact opnemen met:

Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
Juridische cel
Dhr. B. Leysen
rechtsconsulent
Entrepotkaai 1
2000    ANTWERPEN
Tel. 03 - 205 22 87
Fax 03 - 205 22 59
e-mail: bart.leysen@haven.antwerpen.be

Vlaanderen