De koop akte

Wetboek der registratierechten: 4. Vaststelling van de rechten:

Afdeling I : Overdrachten onder bezwarende titel van onroerende goederen

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 46

Evenwel mag de belastbare grondslag in geen geval lager zijn dan de verkoopwaarde van de overgedragen onroerende goederen.