verdeling
Belgisch Gerechtelijk Wetboek

Deel V : Bewarend beslag, middelen tot tenuitvoerlegging en collectieve schuldenregeling
Titel III. Gedwongen tenuitvoerlegging

Hoofdstuk VIII. Rangregeling

...
Art. 1641. De koper moet het bedrag van de in artikel 1640, 3°, bedoelde kosten, rechten en erelonen in handen van de benoemde notaris storten.
  Niettegenstaande elk hiermee strijdig beding of verzet, kan hij de sommen, bedoeld in artikel 1640, 1°, 2° en 4°, in de handen van de notaris belast met de rangregeling of in de Deposito- en Consignatiekas storten. De koper mag de storting niet meer verrichten nadat hem hetzij het proces-verbaal van verdeling of van rangregeling, afgesloten overeenkomstig artikel 1646, hetzij de onherroepelijke beslissing over de geschillen betreffende dat proces-verbaal is betekend.
  Deze stortingen bevrijden de koper.