verdeling
Belgisch Gerechtelijk Wetboek

Deel V : Bewarend beslag, middelen tot tenuitvoerlegging en collectieve schuldenregeling
Titel III. Gedwongen tenuitvoerlegging

Hoofdstuk VIII. Rangregeling

...
Art. 1643. De benoemde notaris maakt binnen een maand het proces-verbaal op van verdeling van de opbrengst van de verkoop of, indien daartoe grond bestaat, van de rangregeling van voorrechten en hypotheken.

  Deze termijn gaat in:

  1° bij het verstrijken van de termijn van vijftien dagen, bepaald in artikel 1622, indien de toewijzing binnen die termijn niet bestreden wordt;
  2° bij het verstrijken van de termijn van een maand na het wijzen van het vonnis waarbij op de eis tot nietigverklaring is beschikt;
  3° ingeval tegen het vonnis hoger beroep is ingesteld, te rekenen van de aanzegging van het arrest aan de notaris door de meest gerede partij.