verdeling
Belgisch Gerechtelijk Wetboek

Deel V : Bewarend beslag, middelen tot tenuitvoerlegging en collectieve schuldenregeling
Titel III. Gedwongen tenuitvoerlegging

Hoofdstuk VIII. Rangregeling

...
Art. 1646. In geval van betwisting, en behoudens minnelijke schikking legt de notaris een uitgifte van het proces-verbaal, met zijn opmerkingen, ter griffie neer.
  De neerlegging moet geschieden zodra een schuldeiser het vraagt en binnen acht dagen na die vraag.
  Bij gerechtsbrief geeft de griffier terstond kennis van deze neerlegging aan de schuldenaar tegen wie het beslag geschiedt, alsook aan de schuldeisers, en verzoekt hen te verschijnen op de door de rechter vastgestelde zitting.
  Loopt het geschil niet over de regelmatigheid van de verrichtingen, dan bepaalt de notaris de verdeling en de rangregeling voor de schuldvorderingen waarvan de rang hoger is dan die van de betwiste schuldvordering, en geeft de borderellen van toewijzing voor die schuldvorderingen af.
  Indien het geschil in der minne wordt geregeld, verleent de notaris hiervan akte aan de partijen en sluit het proces-verbaal overeenkomstig artikel 1645.