schuldeiser
Belgisch Gerechtelijk Wetboek
Deel V : Bewarend beslag, middelen tot tenuitvoerlegging en collectieve schuldenregeling
Titel III. Gedwongen tenuitvoerlegging

Hoofdstuk VIII. Rangregeling

...
Art. 1653.  In elke stand van de procedure wordt de inschrijving die de bewaarder krachtens artikel 35 van de hypotheekwet van 16 december 1851 ambtshalve heeft gedaan, geheel doorgehaald op verzoek van de koper die bewijst, hetzij dat de prijs betaald is aan de schuldeisers, hetzij, bij gebreke van een dergelijke betaling, dat een betaling is verricht die hem bevrijdt voor het geheel van de sommen waartoe hij gehouden is.

  De notaris geeft te dien einde een getuigschrift af, dat de betaling of de bevrijdende betaling vaststelt.

  Op overlegging van dit getuigschrift worden alle bestaande inschrijvingen en overschrijvingen die ten laste van de beslagene op het toegewezen goed bestaan, ambtshalve doorgehaald.

Wetsgeschiedenis
- Rechtsleer