De koop akte

Wetboek der registratierechten: 4. Vaststelling van de rechten:

Afdeling I : Overdrachten onder bezwarende titel van onroerende goederen

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 45:

Het recht wordt vereffend :

ten aanzien van de verkopingen, op het bedrag van bedongen prijs en lasten;

ten aanzien van de ruilingen, op de overeengekomen waarde van de in een der prestatiën begrepen goederen, met inachtneming van die welke aanleiding tot het hoogste recht zou geven zo beide waren toegestaan tegen een naar die waarde vastgestelde geldprijs;

ten aanzien van inbrengen van onroerende goederen in vennootschappen, andere dan inbrengen als vermeld in artikel 115bis, op de waarde van de als vergoeding van de inbreng toegekende maatschappelijke rechten verhoogd met de lasten die door de vennootschap gedragen worden;

ten aanzien van de overige overdragende overeenkomsten, op de overeengekomen waarde van de ten laste van de verkrijger van het onroerend goed bedongen tegenprestatie.

--------------------
Art. 45 : Gewijzigd bij art. 41, W 30.03.1994 (B.S., 31.03.1994).